Комитет за социално-икономически анализ

Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) изготвя становищата на ECHA, свързани със социално-икономическото въздействие на възможни законодателни действия върху химикали в следните процеси от REACH. Окончателните решения се вземат от Европейската комисия.

 

Ограничаване 

Комитетът оценява социално-икономическото въздействие на предложеното ограничаване за производство, предлагане на пазара или употреба на дадено вещество. Това включва оценка на коментари и социално-икономически анализи, изпратени от трети страни.
 

Разрешаване 

КСИА оценява социално-икономическите фактори, както и наличието, целесъобразността и техническата приложимост на алтернативите, свързани с употребите на вещество, при подаване на заявление за разрешаване. Оценява се също приносът на трети страни, свързан със заявлението.
 

Искания от изпълнителния директор на ECHA

КСИА издава становища по искане на изпълнителния директор на ECHA, свързани със социално-икономическите проблеми, за всички други аспекти, засягащи безопасността на вещества в самостоятелен вид, в препарати или в артикули.
КСИА също така осигурява научна поддръжка за подобряване на сътрудничеството между Общността, нейните държави членки, международни организации и трети държави, свързано с безопасността на вещества, както и активно участва в техническата помощ и дейностите за изграждане на капацитет за благонадеждно управление на химикали в развиващите се държави.
 

Състав

Членовете на КСИА се назначават от Управителния съвет на ECHA въз основа на кандидати, номинирани от държавите членки, за срок от три години, който подлежи на подновяване.
 
 
 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)