Комитет за оценка на риска

Комитетът за оценка на риска (КОР) изготвя становищата на ECHA, свързани с рисковете на вещества за човешкото здраве и околната среда в следните процеси от REACH и CLP. Окончателните решения се вземат от Европейската комисия.

 

Хармонизирана класификация и етикетиране

КОР разглежда предложенията за хармонизирана класификация и етикетиране и изготвя становище за предложената хармонизирана класификация на вещества като канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията или като респираторен сенсибилизатор, както и други ефекти съобразно отделните случаи.  

 

Ограничаване 

Комитетът оценява дали предложеното ограничаване за производство, предлагане на пазара или употреба на дадено вещество е подходящо за понижаване на риска за човешкото здраве и околната среда. Това включва оценка на коментари, изпратени от трети страни.

 

Разрешаване 

КОР оценява риска на вещество, произтичащ от употребите му, при подаване на заявление за разрешаване. Това включва оценка на уместността и ефективността на мерките за управление на риска, описани в заявлението за разрешаване, и — ако е приложимо — на рисковете от възможните алтернативи. Оценява се също приносът на трети страни, свързан със заявлението.

 

Искания от изпълнителния директор на ECHA

КОР изготвя становище по искане на изпълнителния директор на ECHA, свързано с рисковете за човешкото здраве и околната среда, за всички други аспекти, засягащи безопасността на вещества в самостоятелен вид, в препарати или в артикули. 

Комитетът също така осигурява научна поддръжка за подобряване на сътрудничеството между Общността, нейните държави членки, международни организации и трети държави, свързано с безопасността на вещества, както и активно участва в техническата помощ и дейностите за изграждане на капацитет за благонадеждно управление на химикали в развиващите се държави.

 

Състав

Членовете на КОР се назначават от Управителния съвет на ECHA въз основа на кандидати, номинирани от държавите членки, за срок от три години, който подлежи на подновяване.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)