Skip to Content
Skip to Content

Форум по въпросите на прилагането

Форумът за обмен на информация за прилагането („форумът“) представлява мрежа от компетентни органи, отговарящи за прилагането на регламентите REACH, CLP и PIC в ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
През 2017 г. форумът учреди подгрупа на форума по въпросите на Регламента относно биоцидите (BPRS), която заседава три пъти в годината непосредствено след пленарните заседания на форума с цел да се гарантира изчерпателен, координиран и хармонизиран процес на прилагане.

Състав

В състава на форума влиза по един представител от всяка държава членка. Форумът определя председател и двама заместник-председатели измежду своите членове. Понастоящем председател е Катя фом Хофе (DE), а заместник-председатели — Шиниъд Макмикан (IE) и Силвия Дайм (HU).

В състава на подгрупата BPR влиза по един представител от всяка държава членка. Подгрупата определя председател и един заместник-председател от членовете си. Понастоящем председател е Ойген Анвандер (AT), а заместник-председатели — Доминик Писарек (PL) и Франческа Равайоли (IT).

Сред другите участници в работата на форума са:

  • секретариатът на форума на ECHA и секретариатът на ECHA;
  • експерти, поканени за участие, от държавите членки;
  • Европейската комисия;
  • акредитирани заинтересовани организации.

Форум по въпросите на прилагането

 

Как функционира форумът?

Форумът приема собствена работна програма въз основа на списъка с цели, определени в регламентите REACH, CLP и PIC. Практическата работа на форума се поделя между десет работни групи, които предлагат решения в определени области на прилагането. Подгрупата BPR е сформирана наскоро и функционира по сходен на форума начин, като понастоящем има две работни групи и участва в работата на две от работните групи на форума. Всяка година форумът и подгрупата BPR провеждат три пленарни заседания.

 

Прилагане

Регламентите REACH, CLP, PIC и BPR са приети с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от химикалите, и подобряване на конкурентоспособността на химическата промишленост в ЕС. Координираното и хармонизирано прилагане е основен фактор за успеха на регламентите, което е и една от основните цели на форума и подгрупата BPR.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2