Комитет на държавите-членки

Комитетът на държавите членки (КДЧ) участва в няколко процеса от REACH, като оценяване и разрешаване. КДЧ отговаря за коригиране на различията в становищата на държавите членки, както и в предложенията за идентифициране на веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). Комитетът изготвя становища въз основа на препоръчания от ECHA проект за списък с разрешения (Приложение XIV) и проект за план за действие на Общността (CoRAP) за процеса по оценка на вещества. Ако не бъде постигнато съгласие в КДЧ, въпросът се отнася до Европейската комисия за вземане на решение.

Оценка на досиета

Когато са предложени изменения от държавите членки, КДЧ търси единодушно съгласие за проекторешенията на ECHA относно: 

  • Предложения за провеждане на изпитване
  • Проверки за съответствие

Оценка на вещества

КДЧ търси единодушно съгласие за проекторешенията на държава членка относно оценка на вещества, за които са предложени изменения от други държави членки или ECHA. КДЧ взема предвид коментарите на регистрантите по предложените изменения на проекторешенията съобразно оценки на досиета и вещества. След като бъде прието от КДЧ, ECHA финализира решението и го предоставя на регистранта.

КДЧ изготвя становища за:

  • Проект за план за действие на Общността (CoRAP), изготвен от ECHA, за оценка на вещества от държавите членки въз основа на това, че веществото може да представлява риск за човешкото здраве или околната среда.
  • Предложения от всяка държава членка за добавяне на вещества в CoRAP извън годишните актуализации.

Въз основа на тези становища на КДЧ ECHA приема окончателния CoRAP за оценка на вещества. КДЧ също така търси съгласие в случаи, когато две или повече държави членки са изявили интерес за оценка на едно и също вещество.

Разрешаване

КДЧ има съществена роля при:

  • Постигане на съгласие за идентифицирането на веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), за списъка с вещества, кандидати за потенциално включване в списъка за разрешаване (Приложение XIV). 
  • Предоставяне на становища за проектите на ECHA за препоръки относно вещества с приоритет за включване в списъка за разрешаване.

ECHA взема предвид становището на КДЧ при финализиране на препоръките си към Комисията относно вещества с приоритет за включване в списъка за разрешаване.

Искания от изпълнителния директор на ECHA

КДЧ издава становища по искане на изпълнителния директор на ECHA, свързани с рисковете за човешкото здраве и околната среда, за всички други аспекти, засягащи безопасността на вещества в самостоятелен вид, в препарати или в артикули. 

КДЧ също така осигурява научна поддръжка за подобряване на сътрудничеството между Общността, нейните държави членки, международни организации и трети държави, свързано с безопасността на вещества, както и активно участва в техническата помощ и дейностите за изграждане на капацитет за благонадеждно управление на химикали в развиващите се държави.

Състав

Всяка държава членка назначава по един член на КДЧ за срок от три години, който подлежи на подновяване. Комитетът може да назначи до пет допълнителни членове, избрани заради специфичните си компетенции. Членовете могат да се придружават от съветници.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)