Комитет по биоцидите

Комитетът по биоцидите подготвя становищата на ECHA, свързани с няколко процеса съгласно РБ. Окончателните решения се взимат от Европейската комисия. Процесите са:

  • Заявления за одобрение и подновяване на одобрението на активни вещества.
  • Преразглеждане на одобрението на активни вещества.
  • Заявления за включване в приложение I на активните вещества, които отговарят на условията, предвидени в член 28, и преразглеждане на включването на тези активни вещества в приложение I.
  • Идентифициране на активни вещества, които са кандидати за замяна.
  • Заявления за разрешение в Съюза за биоциди и за подновяване, отмяна и изменение на разрешения на Съюза, освен когато заявленията са за административни промени.
  • Научни и технически въпроси, свързани с взаимното признаване в съответствие с член 38.
  • По искане на Комисията или на държавите членки Комитетът по биоцидите отговаря също така за изготвяне на становище за всякакви други въпроси, които могат да възникнат в резултат от работата на РБ във връзка с рисковете за здравето на хората или животните или околната среда, или за технически насоки.

Състав

Всяка държава членка има право да назначи един член на Комитет по биоцидите за срок от три години, който подлежи на подновяване. Те могат да назначават и заместник-член.

Заявителите могат да участват в дискусии на Комитета по биоцидите.  Дневният ред на заседанията на Комитета по биоцидите се публикува най-късно 21 дни преди заседанието. Ако заявителите желаят да участват за тяхната точка от дневния ред, те трябва да се свържат със Секретариата на Комитетa по биоцидите (BPC@echa.europa.eu), като следват подхода, описан в точка 3 от Кодекса за поведение на заявителите, участващи в Комитетa по биоцидите и неговите работни групи.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)