Изслушвания

Страните по обжалването имат правото да направят устна презентация по време на процедурата. Вследствие, Апелативният съвет провежда изслушване, ако счете това за необходимо или ако жалбоподателят или ECHA внесат искане за такова. Страните могат да поискат изслушване в срок от две седмици, след като са били уведомени от регистъра на Апелативния съвет за приключването на писмената част от производството.

Изслушванията се провеждат в Хелзинки в седалището на ECHA. При все това Апелативният съвет препоръчва на страните да разгледат възможността за използване на видеоконферентна връзка или подобна технология (точка 93 от Практическите указания).

По правило, изслушванията се провеждат публично, освен ако Апелативният съвет не е решил друго по сериозни съображения (напр. разглеждане на поверителна информация).

Ако желаете да присъствате на едно от изброените по-долу изслушвания, моля, направете справка в Указанията за гражданите, които желаят да присъстват на публични изслушвания пред Апелативния съвет, където се съдържа информация относно внасянето на искане за присъствие.

 

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)