Aineen tunnistetiedot

Aineen tunnistaminen on prosessi, jossa aineen tunnistetiedot määritetään.

Aineen tarkka tunnistaminen on edellytys useimmille REACH-, CLP- ja biosidiprosesseille. Erityisesti se mahdollistaa yhteisten REACH-rekisteröintien valmistelun tehokkaasti ja oikein ja varmistaa, että testitiedot ovat sopivat REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävälle aineelle. Tästä seuraa yksityiskohtainen rekisteröitävän aineen vaarojen ja riskien arviointi.

Aineen oikeiden tunnistetietojen määrittäminen mahdollistaa myös:

  • tietojen jakamisen, jotta vältetään tarpeettomat eläinkokeet ja kustannukset;
  • testitietojen käytön yhtiöiden välillä ja interpoloinnin aineryhmän sisällä;
  • sen arvioinnin, kuuluuko aine luvanvaraisten aineiden luetteloon tai luetteloon rajoituksista tai onko sillä yhdenmukaistettu luokitus ja merkintä.

Tyypillisesti aineen tunnistetiedot voidaan kuvata seuraavasti:

  • kemiallinen nimi, esimerkiksi bentseeni;
  • numero, esimerkiksi EY-numero 200-753-7 ja
  • kemiallinen koostumus, esimerkiksi >99 % bentseeniä ja <1 % tolueenia.  Koostumus määritetään kemiallisella analyysillä.  

Sääntelyprosessit, joissa aineen tunnistetiedoilla on tärkeä rooli, ovat:

 

REACH-kysely

Yhtiöillä, jotka suunnittelevat muun kuin vaiheittain rekisteröitävän aineen tai sellaisen vaiheittain rekisteröitävän aineen, jota eivät ole esirekisteröineet, rekisteröimistä, on velvollisuus kysyä ECHA:lta, onko aineelle jo toimitettu rekisteröinti.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat kyselyprosessissa tärkeitä sen varmistamiseksi, että yhtiöt, jotka suunnittelevat saman aineen rekisteröimistä tai ovat jo rekisteröineet saman aineen, saatetaan oikein yhteyteen keskenään. Tämä varmistaa, että tiedot jaetaan oikein. 

 

REACH-rekisteröinti

Rekisteröinti perustuu periaatteeseen "yksi aine, yksi rekisteröinti". Tämä tarkoittaa, että saman aineen valmistajilla ja tuojilla on velvollisuus toimittaa yhteinen rekisteröinti.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat rekisteröintiprosessissa tärkeitä sen varmistamiseksi, että saman aineen rekisteröijät kuuluvat samaan yhteiseen rekisteröintiin. Ne myös määrittävät yhteisen rekisteröinnin alan.

 

PPORD-vapautus

Tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettäväksi tarkoitetut aineet (PPORD) voidaan vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta viiden vuoden ajaksi. Yhtiöiden, jotka haluavat hyötyä tästä vapautuksesta, on toimitettava PPORD-ilmoitus ECHA:lle.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat PPORD-vapautusprosessissa tärkeitä esimerkiksi sen ymmärtämiseksi, mitä vapautuksen on tarkoitus kattaa.

 

REACH-asetuksen mukainen arviointi

ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat yhtiöiden toimittamat tiedot tarkistaakseen rekisteröinnin asiakirja-aineiston ja testausehdotusten laadun. Lisäksi arvioinnissa pyritään selvittämään, aiheuttaako kyseinen aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat arviointiprosessissa tärkeitä, koska niiden ansiosta ECHA ja jäsenvaltiot voivat varmistaa, että kukin rekisteröinti kattaa vain yhden aineen ja että testitiedot ovat aineelle sopivia.

 

REACH- ja CLP-asetusten mukainen riskinhallinta

Yhtiöiden pitää arvioida, kuuluuko aine luvanvaraisten aineiden luetteloon tai luetteloon rajoituksista tai onko sillä yhdenmukaistettu luokitus ja merkintä. Tämä voidaan tehdä tarkasti vain, jos aineen tunnistetiedot ovat oikeat.

 

Biosidivalmisteet

Biosidiasetus käsittelee biosidituotteiden saattamista markkinoille ja niiden käyttöä. Näitä tuotteita käytetään ihmisten, eläinten ja materiaalien tai tavaroiden suojelemiseksi haitallisilta eliöiltä kuten tuholaisilta tai bakteereilta biosideissä olevien vaikuttavien aineiden toiminnan kautta.

Biosidien tarkat tunnistiedot varmistavat, että testitiedot ovat aineelle oikeat ja että ne jaetaan oikein. Tästä seuraa yksityiskohtainen rekisteröitävän biosidiaineen vaarojen ja riskien arviointi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)