Aineen tunnistetiedot

Aineen yksilöinti on prosessi, jossa aineen tunnistetiedot määritetään.

Aineen tarkka yksilöinti on edellytys useimmille REACH-, CLP- ja biosidiprosesseille. Sen ansiosta varsinkin yhteisten REACH-rekisteröintien valmistelu voidaan suorittaa tehokkaasti ja oikein, ja se varmistaa, että testitiedot ovat sopivat REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävälle aineelle. Tämä johtaa kunnolliseen rekisteröitävän aineen vaarojen ja riskien arviointiin.

Aineen oikea yksilöinti mahdollistaa myös

  • tietojen jakamisen, jotta vältettäisiin tarpeettomat eläinkokeet ja kustannukset
  • testitietojen käytön yritysten välillä ja interpoloinnin aineryhmän sisällä
  • sen arvioinnin, kuuluuko aine luvanvaraisten aineiden luetteloon tai luetteloon rajoituksista tai onko sillä yhdenmukaistettu luokitus ja merkintä.

Tyypillisesti aineen tunnistetiedot voidaan kuvata seuraavasti:

  • kemiallinen nimi, esimerkiksi bentseeni
  • numero, esimerkiksi EY-numero 200-753-7 ja
  • kemiallinen koostumus, esimerkiksi >99 % bentseeniä ja <1 % tolueenia.  Koostumus määritetään kemiallisella analyysillä. 

Sääntelyprosessit, joissa aineen tunnistetiedoilla on tärkeä rooli, ovat:

 

REACH-kysely

Yritykset, jotka suunnittelevat muun kuin vaiheittain rekisteröitävän aineen tai sellaisen vaiheittain rekisteröitävän aineen, jota ne eivät ole esirekisteröineet, rekisteröimistä, ovat velvollisia kysymään ECHA:lta, onko aineelle jo toimitettu rekisteröinti.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat kyselyprosessissa tärkeitä sen varmistamiseksi, että yritykset, jotka suunnittelevat saman aineen rekisteröimistä tai ovat jo rekisteröineet saman aineen, saatetaan oikein yhteyteen keskenään. Näin varmistetaan, että tiedot jaetaan asianmukaisesti. 

 

REACH-rekisteröinti

Rekisteröinti perustuu periaatteeseen "yksi aine, yksi rekisteröinti". Tämä tarkoittaa, että saman aineen valmistajilla ja tuojilla on velvollisuus toimittaa yhteinen rekisteröinti.

Aineen oikea yksilöinti on rekisteröintiprosessissa tärkeää sen varmistamiseksi, että saman aineen rekisteröijät kuuluvat samaan yhteiseen rekisteröintiin. Se myös määrittää yhteisrekisteröinnin laajuuden, sillä se helpottaa aineen tunnisteprofiilin (SIP) laatimista ja rajaavan koostumuksen ilmoittamista.

 

PPORD-vapautus

Tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä käytettäväksi tarkoitetut aineet (PPORD) voidaan vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta viiden vuoden ajaksi. Yritysten, jotka haluavat hyötyä tästä vapautuksesta, on toimitettava PPORD-ilmoitus ECHA:lle.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat PPORD-vapautusprosessissa tärkeitä esimerkiksi sen ymmärtämiseksi, mitä vapautuksen on tarkoitus kattaa.

 

REACH-asetuksen mukainen arviointi

ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot tarkastaakseen rekisteröinnin asiakirja-aineiston ja testausehdotusten laadun. Lisäksi arvioinnissa pyritään selvittämään, aiheuttaako kyseinen aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Aineen tarkat tunnistetiedot ovat arviointiprosessissa tärkeitä, koska niiden ansiosta ECHA ja jäsenvaltiot voivat varmistaa, että kukin rekisteröinti kattaa vain yhden aineen ja että testitiedot ovat aineelle sopivia. Aineen tunnisteprofiili (SIP) ja rajaavan koostumuksen ilmoittaminen varmistavat avoimuuden testitietojen asianmukaisuuden suhteen.

 

REACH- ja CLP-asetusten mukainen riskinhallinta

Yritysten pitää arvioida, kuuluuko aine luvanvaraisten aineiden luetteloon tai luetteloon rajoituksista tai onko sillä yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät. Tämä voidaan tehdä oikein vain, jos aine on yksilöity oikein.

 

Biosidivalmisteet

Biosidiasetus käsittelee biosidituotteiden saattamista markkinoille ja niiden käyttöä. Näitä tuotteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai tavaroiden suojelemiseksi haitallisilta eliöiltä kuten tuholaisilta tai bakteereilta biosideissä olevien vaikuttavien aineiden toiminnan kautta.

Biosidien asianmukainen yksilöinti varmistaa, että testitiedot ovat aineelle oikeat ja että ne jaetaan oikein. Tämä johtaa kunnolliseen rekisteröitävän biosidiaineen vaarojen ja riskien arviointiin.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)