Lupamenettely

Lupamenettelyn tavoitteena on huolehtia siitä, että erityistä huolta aiheuttavista aineista johtuvat riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa ja että nämä aineet korvataan vähitellen sopivilla vaihtoehdoilla siten, että samalla varmistetaan EU:n sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi voidaan tunnistaa aineet, joihin liittyy seuraavia vaaraominaisuuksia:

  • aineet, jotka täyttävät syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden vaaraluokkaan, kategoria 1A tai 1B, kuuluvien aineiden luokituskriteerit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti (CMR-aineet)
  • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB) REACH-asetuksen (liite XIII) mukaisesti
  • tapauskohtaisesti tunnistettavat aineet, joiden osalta on tieteellistä näyttöä todennäköisistä vakavista vaikutuksista, jotka aiheuttavat vastaavaa huolta kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet.

Kaksivaiheisen sääntelymenettelyn jälkeen erityistä huolta aiheuttavat aineet voidaan sisällyttää luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin niistä tulee luvanvaraisia. Näitä aineita ei voida tietyn päivämäärän jälkeen saattaa markkinoille tai käyttää, ellei niiden tiettyyn käyttöön ole myönnetty lupaa tai ellei käyttöä ole vapautettu lupamenettelystä.

Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevan aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa.