Nanomateriaalit

Nanomateriaalit ovat kemiallisia aineita tai materiaaleja, joiden hiukkaskoko on 1–100 nanometriä (nm) ainakin yhdessä suunnassa.

Koska niiden spesifinen pinta-ala on suurempi tilavuuteen nähden, nanomateriaaleilla voi olla erilaisia ominaisuuksia verrattuna samaan materiaaliin, jolla ei ole nanoskaalan ominaisuuksia. Näin ollen nanomateriaalien fysikaalis-kemialliset ominaisuudet voivat olla erilaisia kuin massa-aineilla tai suuremmilla hiukkasilla.

Nanoteknologia kasvaa nopeasti. Suuri määrä nanomateriaaleja sisältäviä tuotteita on jo Euroopan markkinoilla (esim. akkuja, päällysteitä, bakteerien kasvua estäviä vaatteita, kosmetiikkatuotteita, elintarvikkeita). Nanomateriaalit tarjoavat teknisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia mutta voivat olla vaarallisia ympäristölle ja aiheuttaa ihmisten ja eläinten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

 

 

Vaikka nanomateriaalien suhteen ei olekaan erityisiä vaatimuksia REACH- tai CLP-asetuksessa, ne täyttävät asetusten ainetta koskevan määritelmän ja näin ollen määräyksiä sovelletaan niihin. Vuonna 2011 Euroopan komissio julkaisi erityisen suosituksen nanomateriaalin määrittelemisestä. Suositusta pitäisi käyttää EU:n eri asetuksissa, mukaan lukien REACH ja CLP.

Vaikka nanomateriaalien käyttöön liittyy selviä käytännöllisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia, niiden käytön nopea lisääntyminen herättää kysymyksiä mahdollisista terveyteen ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista. On syytä arvioida ja hallita asianmukaisesti näiden uudenmuotoisten materiaalien mahdollisia riskejä. Vaikka valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varmistettava jokaisen aineen turvallinen käyttö (missä tahansa sen muodossa) REACH-asetuksen puitteissa, tämä merkitsee uusia haasteita valvontaviranomaisille, kuten komissiolle ja Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), samoin kuin sidosryhmille. 

Kemikaalivirasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan komission, sidosryhmien ja kansainvälisten järjestöjen, kuten taloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö (OECD), kanssa.

Kemikaaliviraston toimet nanomateriaalien suhteen REACH- ja CLP-asetusten puitteissa

Koska REACH ja CLP kattavat nanomateriaalit, kemikaaliviraston on kyettävä suorittamaan tehtävänsä eri REACH-prosesseissa (esim. rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset) ja CLP-prosesseissa (esim. luokitus ja merkinnät) nanomuotojen suhteen, kuten se tekisi aineen minkä tahansa muodon suhteen, ja sillä tulee olla riittävä tieteellinen ja tekninen kapasiteetti tähän.

Tätä tavoitetta varten kemikaalivirasto on vähitellen lisännyt toimintaansa tällä alalla vuodesta 2011 keskittyen seuraaviin seikkoihin:

  • Sisäisen ja ulkoisen kapasiteetin rakentaminen
  • Kokemusten jakaminen ja konsensuksen aikaansaaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, jäsenvaltioiden komitean (MSC) ja riskinarviointikomitean (RAC) kanssa nanomateriaalien turvallisuustiedoista REACH-rekisteröintiasiakirja-aineistoissa
  • Palautteen ja neuvonnan antaminen rekisteröijille, jotka haluavat rekisteröidä nanomateriaaleja seuraavaan rekisteröinnille tarkoitettuun määräaikaan mennessä 
  • Osallistuminen meneillään oleviin kansainvälisiin sääntelytoimiin (kuten OECD:n teollisesti valmistettujen nanomateriaalien työryhmä, Working Party on Manufactured Nanomaterials) ja niissä avustaminen
  • Nanomateriaaleja käsittelevät verkkoseminaarit, joissa annetaan tietoa ja käsitellään viimeisimpiä kehitysaskelia nanomateriaaleja koskevien REACH- ja CLP-prosessien osalta ja myös autetaan rekisteröijiä valmistelemaan ja toimittamaan nanomateriaaleja koskevia asiakirja-aineistoja. Tulossa oleviin verkkoseminaareihin voi rekisteröityä ja aikaisempia esitelmiä voi katsoa verkkoseminaarisivulla.
  • Nanomateriaaliasiantuntijaryhmä, Nanomaterials Expert Group (ECHA-NMEG) perustettiin lokakuussa 2012 REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen (CARACAL) sekä biosidiasetuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tuella. Tämä epävirallinen neuvoa-antava ryhmä tukee kemikaaliviraston nanomateriaaleja koskevan työsuunnitelman 2016–2018 toteutusta ja antaa tieteellisiä ja teknisiä asioita koskevia neuvoja REACH-, CLP- ja biosidivalmisteasetusten täytäntöönpanosta nanomateriaalien suhteen.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)