REACH-asetus tutuksi

 

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä. Se edistää myös vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää.

Periaatteessa REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei siis pelkästään niihin, joita käytetään teollisissa prosesseissa, vaan myös niihin, joita käytämme päivittäisessä elämässämme, kuten puhdistustuotteita tai maaleja. Asetusta sovelletaan myös esineissä, esimerkiksi vaatteissa, huonekaluissa ja sähkölaitteissa, oleviin aineisiin. Sen vuoksi asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin koko Euroopan unionin alueella.

REACH asettaa todistustaakan yrityksille. Täyttääkseen asetuksen vaatimukset yritysten on tunnistettava ja hallittava riskejä, jotka liittyvät niiden Euroopan unionissa valmistamiin ja markkinoimiin aineisiin. Niiden on osoitettava kemikaalivirastolle, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti, ja niiden on tiedotettava riskinhallintatoimenpiteistä käyttäjille.

Jos riskejä ei voida hallita, viranomaiset voivat rajoittaa aineiden käyttöä monin keinoin. Pitkällä aikavälillä kaikkein vaarallisimmat aineet on korvattava vähemmän vaarallisilla.

Kirjainsana REACH on muodostettu englanninkielisistä sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset). Se tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

Miten REACH toimii?

REACH-asetuksessa määritetään menettelyt aineiden ominaisuuksia ja vaaroja koskevan tiedon keräämiseen ja arviointiin.

Yritysten on rekisteröitävä aineensa, ja niiden on tehtävä siinä yhteistyötä muiden samoja aineita rekisteröivien yritysten kanssa.

Kemikaalivirasto vastaanottaa yksittäiset rekisteröinnit ja arvioi niiden vaatimustenmukaisuuden, ja EU:n jäsenvaltiot arvioivat tietyt aineet niitä koskevien, ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien alustavien huolenaiheiden selvittämiseksi. Viranomaiset ja kemikaaliviraston tieteelliset komiteat puolestaan arvioivat, ovatko aineiden riskit hallittavissa.

Viranomaiset voivat kieltää vaarallisia aineita, jos niiden riskejä ei voida hallita. Ne voivat myös päättää rajoittaa aineen käyttöä tai määrittää ne luvanvaraisiksi etukäteen.

REACH-asetuksen vaikutukset yrityksiin

REACH vaikuttaa lukuisiin eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, jopa niihin, jotka eivät katso olevansa tekemisissä kemikaalien kanssa.

Yleensä ottaen yrityksellä voi olla REACH-asetuksen nojalla jokin seuraavista rooleista:

Valmistaja: Jos yritys valmistaa kemikaaleja joko omaan käyttöönsä tai toimitettavaksi muille (vaikka kyse olisi viennistä), silloin sillä todennäköisesti on joitakin tärkeitä REACH-asetuksen mukaisia vastuita.

Maahantuoja: Jos yritys ostaa jotakin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta, sillä todennäköisesti on joitakin REACH-asetuksen mukaisia vastuita. Kyse voi olla yksittäisistä kemikaaleista, seoksista eteenpäin myyntiä varten tai valmiista tuotteista, esimerkiksi vaatteista, huonekaluista tai muovitavaroista.

Jatkokäyttäjät: Useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja joskus tiedostamattaankin. Sen vuoksi yrityksen on tarkistettava velvollisuutensa, jos se käsittelee kemikaaleja teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jotkin REACH-asetuksen mukaiset vastuut voivat koskea myös jatkokäyttäjää. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)