REACH-asetus tutuksi

REACH-asetus on Euroopan unionin säädös. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä ja tehostaa EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä. Sillä edistetään myös aineiden vaarojen arvioimiseen tarkoitettujen vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää. 

Periaatteessa REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei siis pelkästään niihin, joita käytetään teollisissa prosesseissa, vaan myös niihin, joita käytämme päivittäisessä elämässämme, kuten puhdistusaineisiin ja maaleihin, ja joita on vaatteiden, huonekalujen ja sähkölaitteiden kaltaisissa tuotteissa. Asetus vaikuttaa siis useimpiin EU:ssa toimiviin yrityksiin.

REACH-asetuksen nojalla todistustaakka on yrityksillä. Jotta yritykset toimisivat asetuksen mukaisesti, niiden on tunnistettava niihin aineisiin liittyvät riskit, joita ne valmistavat ja markkinoivat EU:ssa, ja hallittava näitä riskejä. Niiden on osoitettava kemikaalivirastolle, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti, ja niiden on ilmoitettava käyttäjille, mitkä ovat asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet.

Jos riskejä ei voida hallita, viranomaiset voivat rajoittaa aineiden käyttöä eri tavoin. Pitkällä aikavälillä vaarallisimmat aineet on korvattava vähemmän vaarallisilla aineilla.

REACH on kirjainlyhenne englanninkielisistä sanoista, jotka tarkoittavat kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Se tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Miten REACH-asetus toimii?

REACH-asetuksessa vahvistetaan menettelyt, joilla kerätään ja arvioidaan tietoja aineiden ominaisuuksista ja vaaroista.

Yritysten on rekisteröitävä aineensa, ja niiden on tehtävä siinä yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotka rekisteröivät saman aineen.

Kemikaalivirasto vastaanottaa yksittäisiä rekisteröintejä ja arvioi niiden vaatimustenmukaisuuden. EU:n jäsenvaltiot puolestaan arvioivat valittuja aineita, jotta voidaan selvittää ihmisten terveyteen tai ympäristöön liittyviä alustavia huolenaiheita. Viranomaiset ja kemikaaliviraston tieteelliset komiteat arvioivat, voidaanko aineisiin liittyviä riskejä hallita.

Viranomaiset voivat kieltää vaaralliset aineet, jos niihin liittyviä riskejä ei voida hallita. Ne voivat myös päättää rajoittaa tällaisten aineiden käyttöä tai edellyttää, että niiden käyttöön on hankittava lupa etukäteen.

Miten REACH-asetus vaikuttaa yrityksiin?

REACH-asetus vaikuttaa hyvin monenlaisiin yrityksiin eri aloilla, vaikka kaikki yritykset eivät välttämättä aina tiedosta, että niidenkin toiminnassa käytetään kemikaaleja.

REACH-asetuksen nojalla yritykselläsi voi olla jokin seuraavista rooleista:

Valmistaja: Jos yrityksesi valmistaa kemikaaleja joko omaan käyttöön tai toimittaa niitä muille (vaikka kyse olisi viennistä), yrityksellä todennäköisesti on joitakin tärkeitä velvollisuuksia REACH-asetuksen nojalla.

Maahantuoja: Jos yrityksesi ostaa jotakin EU:n/ETA:n ulkopuolelta, yrityksellä todennäköisesti on joitakin velvollisuuksia REACH-asetuksen nojalla. Ostettavat tuotteet voivat olla yksittäisiä kemikaaleja, edelleen myytäviä seoksia tai valmiita tuotteita, kuten vaatteita, huonekaluja tai muovituotteita.

Jatkokäyttäjät: Useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja, vaikka ne eivät välttämättä aina tiedosta sitä. Siksi yritysten on tarkistettava, onko niillä kemikaaleihin liittyviä velvollisuuksia, jos ne käsittelevät kemikaaleja teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Yritykselläsi voi olla joitakin velvollisuuksia REACH-asetuksen nojalla.

EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset: Jos yrityksesi on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle, REACH-asetuksen velvoitteet eivät sido sitä, vaikka veisit yrityksen tuotteita Euroopan unionin tullialueelle. Vastuu REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisestä (esimerkiksi rekisteröinti) kuuluu Euroopan unionin alueelle sijoittautuneille maahantuojille tai sellaiselle EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan ainoalle edustajalle, jonka toimipaikka on Euroopan unionissa.