Rekisteröinti

Yhtiöt ovat velvollisia keräämään tietoja sellaisten aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, joita ne valmistavat tai tuovat yli yhden tonnin vuodessa. Niiden on myös arvioitava aineeseen liittyvät vaarat ja mahdolliset riskit.

Nämä tiedot ilmoitetaan ECHA:lle rekisteröintiasiakirjojen muodossa. Nämä sisältävät vaaratiedot ja, mikäli asiaankuuluvaa, arvion riskeistä, joita aineen käyttö voi aiheuttaa sekä tavat, joilla näitä riskejä tulisi hallita.

Rekisteröinti koskee aineita sellaisenaan, valmisteissa ja tietyissä tapauksissa esineissä. Kemikaalit, joita jo säännellään muun lainsäädännön mukaisesti, kuten lääkkeet ja radioaktiiviset aineet, ovat osittain tai kokonaan vapautettuja REACH-vaatimuksista.

Rekisteröinti perustuu "yksi aine, yksi rekisteröinti" -periaatteelle. Tämä tarkoittaa, että saman aineen valmistajien ja tuojien pitää toimittaa aineen rekisteröinti yhteisesti. Toimitettavien analyyttisten tietojen ja spektritietojen pitää olla yhdenmukaisia ja riittäviä aineen tunnistetietojen vahvistamiseksi.

Aineen rekisteröinnistä peritään yleensä maksu.

 

Rekisteröitävät aineet

Vaiheittain rekisteröitävät aineet

Niitä aineita varten, joita jo valmistettiin tai jotka oli jo tuotu markkinoille, ennen kuin REACH-asetus tuli voimaan, on erityinen siirtymävaiheen järjestely. Sellaisia aineita kutsutaan vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi. 
 
Yhtiöt hyötyvät siirtymävaiheen järjestelyistä, jos he ovat esirekisteröineet aineen 1.12.2008 mennessä (tai tietyissä tapauksissa ovat tehneet myöhemmän esirekisteröinnin asiaankuuluvaan rekisteröinnin määräaikaan mennessä).
 
Aineita, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista kriteereistä, voidaan pitää vaiheittain rekisteröitävinä aineina REACH-asetuksen mukaisesti: 
 
  • Aineet, jotka sisältyvät Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS-luetteloon); 
  • Aineet, joita on valmistettu EU:n alueella (mukaan lukien maat, jotka liittyivät 1.1.2007) mutta ei ole tuotu EU-markkinoille 1.6.1992 jälkeen;
  • Aineet, jotka täyttävät kriteerin "ei enää polymeeri''.
Näille aineille asetetaan REACH-asetuksessa seuraavat rekisteröintimääräajat:
 
30. marraskuuta 2010:
Sellaiset aineet, joita valmistetaan tai tuodaan vähintään 1 000 tonnia vuodessa; aineet, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä ja joita valmistetaan tai tuodaan yli 1 tonni vuodessa; vesieliöille tai -ympäristölle vaaralliset aineet, joita valmistetaan tai tuodaan yli 100 tonnia vuodessa
 
31. toukokuuta 2013:
Aineet, joita valmistetaan tai tuodaan 100 - 1 000 tonnia vuodessa
 
31. toukokuuta 2018:
Aineet, joita valmistetaan tai tuodaan 1 - 100 tonnia vuodessa
 

Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet

Aineita, jotka eivät täytä yhtäkään vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevista kriteereistä, pidetään muina kuin vaiheittain rekisteröitävinä aineina. Normaalisti muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita ei ole valmistettu, tuotu markkinoille tai käytetty EU:n alueella ennen 1.6.2008 (ellei niitä ole ilmoitettu vaarallisten aineiden direktiivin (67/548/ETY) mukaisesti).
 
Muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden mahdollisten valmistajien tai tuojien tulee toimittaa tiedustelu ECHA:lle ja sitten rekisteröidä aine, ennen kuin he voivat valmistaa tai tuoda sitä.
 
Kaikki vaarallisten aineiden direktiivin (NONS) mukaisesti ilmoitetut aineet katsotaan rekisteröidyksi REACH-asetuksen mukaisesti, ja ECHA on liittänyt rekisteröintinumerot kaikkiin ilmoituksiin. Ilmoitusten omistajat voivat lunastaa rekisteröintinumerot ECHA:lta.

 

Kenen pitää rekisteröidä?

Aine on rekisteröitävä, jos kyseessä on

  • EU:ssa toimiva, sellaisenaan tai valmisteissa esiintyvien aineiden valmistaja ja maahantuoja
  • EU:ssa toimiva, esineitä koskevissa toimintaohjeissa esitetyt vaatimukset täyttävien esineiden tuottaja tai maahantuoja
  • EU:ssa toimiva "ainoa edustaja", jonka EU:n ulkopuolinen valmistaja, formuloija tai esineen tuottaja on nimennyt hoitamaan maahantuojien rekisteröintivelvollisuudet.

 

 

Asiaan liittyviä linkkejä

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)