Opfyld dine forpligtelser efter Europa-Kommissionens beslutning

Kommissionen udarbejder et udkast til afgørelse om godkendelse senest tre måneder efter at have modtaget udtalelserne fra ECHA. Efter udkastet til afgørelse kræves der mindst tre måneder til afstemningen i REACH-udvalget og den efterfølgende vedtagelsesprocedure, herunder oversættelser, i Kommissionen. Den samlede beslutningsprocedure tager derfor normalt mere end seks måneder.

Forpligtelser efter, at godkendelsen er givet

Hvis Kommissionen tildeler godkendelsen, er den omfattet af de betingelser, der er beskrevet i den kemikaliesikkerhedsrapport, der blev indgivet sammen med ansøgningen. Kommissionens afgørelse om godkendelsen kan omfatte yderligere betingelser. Indehaveren af godkendelses skal efter at have modtaget Kommissionens afgørelse fortsætte sine bestræbelser på at finde sikrere alternativer.

Indehavere af godkendelser

Indehavere af godkendelser skal opfylde betingelserne i afgørelsen. Indehavere af godkendelser længere oppe i leverandørkæden, dvs. producenter, importører eller blot repræsentanter, skal anføre godkendelsens nummer på etiketten, før de markedsfører stoffet eller den blanding, der indeholder stoffet. Indehavere af godkendelser længere oppe i leverandørkæden skal også opdatere sikkerhedsdatabladet.

Downstreambrugere, som er dækket af en godkendelse, som en aktør længere oppe i leverandørkæden er indehaver af.

Downstreambrugere af et bilag XIV-stof, der er dækket af en godkendelse, som en aktør længere oppe i leverandørkæden er indehaver af, skal overholde betingelserne i afgørelsen og underrette ECHA om anvendelsen af stoffet inden for tre måneder efter den første levering af stoffet. ECHA fører et register over disse indberetninger, giver de kompetente myndigheder i medlemsstaterne adgang til dem, og offentliggør resuméer af indberetningerne på sit websted. Downstreambrugere skal derudover være i kontakt med godkendelsesindehaverne og give dem de nødvendige oplysninger til brug for en eventuel revurderingsrapport. Hvis downstreambrugerne sælger stoffet længere nede i leverandørkæden, enten alene (efter ompakning) eller i en blanding, skal de også videregive oplysningerne om godkendelsen (i sikkerhedsdatabladet og på etiketten) til deres kunder.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)