Skip to Content
Skip to Content

Indgiv din ansøgning


Opret en konto i REACH-IT, hvis du ikke har en. Hvis du allerede har en, skal du sikre, at alle oplysninger er opdaterede.

Bemærk, at ECHA vil benytte den virksomhedsstørrelse, der er angivet i REACH-IT-kontoen, til at fastsætte dit ansøgningsgebyr.
 

Hvis du er part i en fælles ansøgning, skal du følge nedenstående trin. Hvis du ikke er part i en fælles ansøgning, skal du blot springe dette trin over og gå direkte til punkt 3.

En detaljeret beskrivelse af disse trin findes i den relevante manual.

afa


Opret et IUCLID-dossier

Følg instrukserne i manualen. 


 

Indgiv din ansøgning via REACH-IT

Det anbefales at indsende ansøgningen i starten af tidsintervallet for indgivelse for at mindske risikoen for ikke at nå en bestemt frist, hvis forretningsregelkontrollen ikke bestås.

Følg instrukserne i manualen.  For så vidt angår fælles ansøgninger skal dette gøres af den ansøger, der indgiver ansøgningen.


Færdiggørelse af den generelle information om anvendelser

Når forretningsregelkontrollen er bestået, og før fakturaen sendes, gennemgår ECHA den foreslåede "korte ordlyd" om den generelle information om anvendelser, som vil blive offentliggjort på ECHA's websted.

Når den første version af den "korte ordlyd" er udarbejdet af ECHA, vil du blive opfordret til at fremsætte bemærkninger inden for en nærmere angiven frist. ECHA vil bruge dine bemærkninger som grundlag for færdiggørelsen af den "korte ordlyd" og sende den endelige version til dig.

Meddelelsen om den ”korte ordlyd” af den generelle information om anvendelser og fakturaen sendes til dig via REACH-IT-meddelelser.

Betal fakturaen senest den dato, der står anført på fakturaen

 

Kontrol af forretningsregler, seneste ansøgningsdato og faktura

Forretningsreglerne er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at ECHA kan fastslå, at ansøgningen kan godtages, og at de nødvendige administrative processer kan gennemføres. Bemærk, at kontrollen af forretningsreglerne kun kan bekræfte, at dossieret kan godtages til behandling, ikke at dossieret er fuldstændigt.

Efter disse kontroller beregner ECHA gebyret for ansøgningen om godkendelse og sender fakturaen. For at drage fordel af overgangsbestemmelserne i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i REACH bør ansøgerne indgive deres ansøgninger til ECHA i tilstrækkelig god tid forud for den seneste anvendelsesdato, så de kan nå at genindsende deres ansøgning før sidste anvendelsesdato,  hvis ansøgningen ikke opfylder forretningsreglerne (se spørgsmål og svar 571 og 572  for mere information). Gebyret skal betales senest den dato, der står anført på fakturaen.

SMV-kontrol

Proceduren for ansøgning om godkendelse følger de samme regler om SMV-kontrol som registreringsproceduren. Efter at have modtaget betalingen af godkendelsesgebyret kontrollerer ECHA størrelseskategorien for de virksomheder, som hævder at være berettiget til en gebyrnedsættelse. ECHA opkræver et administrativt gebyr af registranter, der med urette har hævdet at være berettiget til en gebyrnedsættelse. Hvis ECHA konkluderer, at en virksomhed er større end det angivne i en ansøgning om godkendelse i henhold til REACH, skal virksomheden betale forskellen i godkendelsesgebyret og et administrativt gebyr. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2