Alternative kemiske navne i blandinger

Hvis en leverandør er bekymret for at offentliggøre den fulde sammensætning af en blanding på etiketten eller i sikkerhedsdatabladet, kan denne anmode om anvendelse af et alternativt kemisk navn for et stof for at beskytte sine forretningshemmeligheder og især sine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Frem til den 1. juni 2015 skal leverandører sende deres anmodning til ECHA eller til en kompetent myndighed, afhængigt af om blandingen er klassificeret og mærket i henhold til CLP eller til den tidligere lovgivning (direktivet om farlige præparater).

Anmodninger i henhold til CLP

Anmodninger, der følger CLP's klassificeringskriterier, indsendes til ECHA, ikke til en kompetent myndighed. Hvis en anmodning om alternativt kemisk navn godkendes af ECHA, gælder det i alle EU-medlemsstater. Det alternative kemiske navn kan anvendes på etiketten og i sikkerhedsdatabladet for blandingen i stedet for navnet på stoffet.

Et alternativt kemisk navn kan kun godkendes i følgende tilfælde:

  • hvis stoffet ikke har en grænseværdi på fællesskabsplan for eksponering i arbejdssituationer
  • anvendelsen af det alternative navn opfylder behovet for at give tilstrækkelige oplysninger til, at de nødvendige forebyggende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen kan træffes, og risici i forbindelse med håndtering af blandingen kan kontrolleres
  • stoffet er kun klassificeret i bestemte fareklasser (1.4.1 (III), Annex I, CLP-forordningen)

Der opkræves et gebyr for anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn i henhold til CLP. Generelt afhænger gebyret af virksomhedens størrelse, og hvor mange blandinger anmodningen vedrører.

Retsakt

(CLP-forordningen, artikel 24 og bilag I, punkt 1.4.1)

Anmodninger i henhold til direktivet om farlige præparater

Anmodninger, der følger klassificeringskriterierne i direktivet om farlige præparater (DPD), indsendes til den kompetente myndighed i en af de EU-medlemsstater, hvor blandingen markedsføres. Hvis det alternative navn godkendes af den kompetente myndighed før den 1. juni 2015, kan det også anvendes i de blandinger, som er anført i godkendelsen, efter denne dato.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)