Mærkning og emballering

Når de farlige egenskaber ved et stof eller en blanding er blevet identificeret, skal de klassificeres i overensstemmelse hermed.

Producenter, importører, downstreambrugere samt distributører og producenter og importører af bestemte specifikke artikler skal meddele de identificerede farer til de øvrige aktører i forsyningskæden, også forbrugerne.

Dette gøres ved at mærke stoffet eller blandingen i overensstemmelse med CLP, inden det markedsføres, når:

  • Stoffet eller blandingen er klassificeret som farlig.
  • Blandingen indeholder et eller flere stoffer, der er klassificeret som farligt over en vis tærskelværdi.
  • Artiklen har eksplosive egenskaber.

CLP indeholder bestemmelser om etikettens indhold og de forskellige mærkningselementers placering. Etiketten skal være godt fastgjort på en eller flere af emballagens overflader og skal indeholde følgende:

  • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
  • Stoffets eller blandingens nominelle mængde i den emballage, som udbydes til offentligheden (med mindre denne mængde er angivet andetsteds på emballagen)
  • Produktidentifikatorer
  • Hvis relevant: Farepiktogrammer, signalord, faresætninger, sikkerhedssætninger og supplerende oplysninger, som kræves i henhold til anden lovgivning.

CLP fastsætter generelle mærkningskrav for at sikre, at anvendelsen og leveringen af farlige stoffer og blandinger foregår på sikker vis. I CLP er der fastsat visse undtagelser for f.eks. stoffer og blandinger i små emballager (typisk under 125 ml), eller hvis det på anden måde er vanskeligt at fastgøre en etiket på emballagen. Andre eksempler er anført i afsnit 1.3 i bilag I til CLP-forordningen. Disse undtagelser gør, at leverandøren kan udelade fare- og/eller sikkerhedssætningerne eller piktogrammerne fra de mærkningselementer, der normalt kræves i henhold til CLP.

Emballagen til et farligt kemikalie skal være designet, fremstillet og lukket, så indholdet ikke kan slippe ud. Derfor skal emballeringsmaterialerne være stærke, solide og modstandsdygtige, og resistent over for indholdet, så emballagen ikke kan blive beskadiget. Udskiftelige fastgørelsesanordninger skal kunne sættes af og på gentagne gange, uden at indholdet slipper ud.

Emballagen til et kemikalie, der leveres til offentligheden, må ikke tiltrække børn eller gøre dem nysgerrige og ej heller vildlede forbrugerne. Emballagen må ikke have en fremtoning eller et design, der anvendes til fødevarer, dyrefoder, lægemidler eller kosmetiske produkter.

Børnesikrede lukninger og følbare advarsler

Børnesikrede fastgørelser og/eller følbare advarsler om fare skal anvendes, hvis stofferne eller blandingerne leveres til offentligheden og udviser visse farer, eller hvis produktet indeholder methanol eller dichlormethan. En oversigt over de forskellige farer, der udløser denne forpligtelse, findes på siden "Specifikke mærknings- og emballeringssituationer". Linket dertil findes på denne side.

For detaljeret vejledning om kravene til mærkning og emballering anbefaler vi, at du læser Vejledning om mærkning og emballering i henhold til CLP-forordningen.