Harmoniseret klassificering og mærkning (CLH)

Producenter, importører eller downstreambrugere skal (selv)klassificere og mærke farlige stoffer og blandinger for at sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Hvad angår de farer, der giver størst betænkelighed (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR) og luftvejssensibiliserende stoffer) og andre stoffer i de forskellige tilfælde, skal klassificeringen og mærkningen harmoniseres i hele EU for at sikre en passende risikostyring. Dette gøres gennem harmoniseret klassificering og mærkning (CLH).

De harmoniserede klassifikationer er opført i bilag VI til CLP-forordningen og skal anvendes af alle producenter, importører eller downstreambrugere af sådanne stoffer og af blandinger indeholdende sådanne stoffer

CLH kan foreslås for stoffer, som ikke allerede er opført i bilag VI til CLP, eller for stoffer med en eksisterende harmoniseret klassifikation, som der er behov for at ændre enten på grund af fremkomst af nye oplysninger, nye videnskabelige eller tekniske udviklinger, ændringer i klassificeringskriterierne eller på grund af revurdering af eksisterende data.

En medlemsstats kompetente myndighed (MCSA) eller en producent, importør og downstreambruger af et stof kan indsende et CLH-forslag til ECHA. Dette kan ske i tre situationer:

  • Hvis et stof er enten et CMR-stof eller et luftvejssensibiliserende stof
  • Når der er et begrundet behov for at foretage en klassificering af et stof på EU-niveau for andre fareklasser
  • Når der skal tilføjes en eller flere nye fareklasser til et allerede opført stof (under ovenstående betingelser).

Kun MSCA'er kan foreslå:

  • Revision af et allerede harmoniseret opført stof, der er omfattet af CLP-forordningen
  • Når et stof er et aktivt stof i biocidholdige produkter eller plantebeskyttelsesprodukter.

Trin i CLH-processen

CLH-hensigt CLH-hensigt Indsendelse af dossier Dossier-indsendelse Overensstemmelseskontrol Overensstemmelseskontrol Offentlig høring Offentlighøring Udarbejdelse af RAC-udtalelse Udarb. af RAC-udtalelse Vedtaget RAC-udtalelse VedtagetRAC-udtalelse Optagelse i bilag VI Optagelsei bilagVI Genindsendelse Genindsendelse Indsender af dossier Indsender af dossier Berørte parter, inkl. medlemsstater Berørte parter, inkl. medlemsstater ECHA / RAC ECHA / RAC Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)