Fortegnelsen over klassificering og mærkning

Hvad er fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger?

Det er en database over klassificeringer og mærkninger af anmeldte og registrerede stoffer baseret på oplysninger fra producenter og importører. Den indeholder desuden listen over harmoniseret klassificering (tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til CLP-forordningen) og de harmoniserede stoffers navne på alle EU-sprog. 

Virksomhederne har givet disse oplysninger i deres anmeldelser af klassificering og mærkning eller deres registreringsdossierer. ECHA fører fortegnelsen, men hverken gennemgår eller kontrollerer nøjagtigheden af oplysningerne.

Antallet af anmeldelser og stoffer i databasen vil med tiden stige, i takt med at virksomhederne indsender flere anmeldelser af klassificering og mærkning og registreringsdossierer, og dataene i den offentlige fortegnelse opdateres således jævnligt.

En fortsat forbedring af oplysningerne i fortegnelsen kræver en fælles indsats fra alle involverede parter. Anmeldere opfordres til at tjekke klassificeringerne af deres stoffer i fortegnelsen og om nødvendigt opdatere deres anmeldelser.

 

 

Oplysninger i fortegnelsen

Følgende oplysninger offentliggøres i henhold til CLP-forordningen (artikel 42):

  • navnet i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, der er klassificeret med bestemte fareklasser eller kategorier i henhold til artikel 119, stk. 1, litra a), i REACH-forordningen, uden at det berører artikel 119, stk. 2, litra f) og g) 
  • stoffets betegnelse i EINECS, hvor det er relevant, samt andre foreliggende passende numeriske identifikatorer
  • stoffets klassificering og mærkning

Alle anmeldelser af alle offentliggjorte stoffer er indeholdt i fortegnelsen. Dette gælder også anmeldelser af ikkeklassificerede stoffer.

Søgning i fortegnelsen

Udfyld dine søgekriterier, og læs og godkend den juridiske ansvarsfraskrivelse, før du søger. Se resultattabellen, og klik på ikonet i "View"-søjlen for at se resuméet af stoffets klassificering og mærkning.

Nu vises resumésiden med den harmoniserede klassificering og mærkning i henhold til CLP-kriterierne, hvis stoffet er tildelt disse data.

Anmeldelser, der er modtaget fra en fælles indsendelse i REACH-registreringsprocessen, er også markeret i overensstemmelse hermed.

Alle anmeldelser af samme stof er grupperet efter numerisk identifikator og vises sammen.

Identiske anmeldelser af samme stof er flettet, og antallet af anmeldere vises. Samme stof kan have flere klassificeringer, f.eks. som følge af forskelle i det markedsførte stofs sammensætning, form eller fysiske tilstand.

Du kan klikke på informationsikonet for at se en forklaring på datafeltet ved siden af ikonet.