Hvem skal indsende, og hvad kan indsendes i en anmeldelse?

Du skal anmelde et stof til fortegnelsen over klassificering og mærkning (C&L-fortegnelsen) senest én måned efter, at du har bragt det på markedet, og du:

 • fremstiller stoffet, og det skal registreres i henhold til REACH-forordningen
 • importerer stoffet, og det skal registreres i henhold til REACH-forordningen
 • fremstiller eller importerer stoffet, og det er klassificeret som farligt, uanset mængden
 • importerer en blanding, der indeholder det stof, som er klassificeret som farligt, og som foreligger i mængder, der ligger over de relevante koncentrationsgrænser, hvilket medfører en klassificering af blandingen som farlig i henhold til CLP-forordningen
 • importerer et produkt, der indeholder stoffer, som skal registreres i henhold til artikel 7 i REACH-forordningen.

 

Enerepræsentant eller importør – hvem skal foretage anmeldelsen?

 

Enerepræsentanter kan indsende de oplysninger, der kræves ved anmeldelse til fortegnelsen, som en del af et REACH-registreringsdossier. Når en separat anmeldelse til fortegnelsen er nødvendig, er det normalt EU-importøren/EU-importørerne, der skal indsende anmeldelsen.
 
Hvis tredjelandsaktører af fortrolighedshensyn ikke ønsker at afsløre sammensætningen af deres stoffer eller blandinger over for deres EU-importører, kan de udpege en af importørerne til at foretage en anmeldelse på vegne af de øvrige importører (gruppeanmeldelse).
 
Alternativt kan en tredjepart, som ikke er producent eller importør (f.eks. en enerepræsentant, som allerede er blevet udpeget til at foretage registrering i henhold til REACH), indsende en gruppeanmeldelse på vegne af EU-importørerne. En sådan tredjepart kan indsende anmeldelsen, men kan ikke overtage forpligtelserne fra importørerne i gruppen. Hvis denne løsning anvendes, skal den indsendende enhed kunne dokumentere, at den har fået beføjelse til at handle på vegne af gruppens producent/producenter og/eller importør/importører og i deres navne, og at producenten/producenterne og/eller importøren/importørerne anerkender, at de alene har det fulde ansvar for at opfylde alle de forpligtelser, der er knyttet til anmeldelsen. 
 
Det kan være nødvendigt at forelægge de kompetente myndigheder og de pågældende håndhævelsesmyndigheder dokumentationen i forbindelse med oprettelsen af denne gruppe af producenter/importører samt de data og oplysninger, som klassificeringen og mærkningen er baseret på.

 

Hvad skal jeg starte med?

Du skal først og fremmest læse Practical guide 7: How to Notify Substances to the Classification & Labelling Inventory (se nedenfor). Her kan du få hjælp til at finde ud af, om du har pligt til at anmelde dit stof til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger. Vejledningen indeholder også en indføring i, hvordan man foretager en anmeldelse i praksis. Du kan også læse mere om oplysningskravene og anmeldelsesværktøjerne ved at klikke på linkene nedenfor eller på sidepanelet.

 

What should the notification include?

Alle anmeldelser skal indeholde:

 • navn og kontaktoplysninger på anmelderen
 • stoffets identitet, herunder navn og andre anmeldere, oplysninger vedrørende molekyl- og strukturformel, sammensætning, beskaffenhed og mængden af additiver
 • klassificering af stoffet i henhold til CLP-kriterierne
 • hvis et stof er blevet klassificeret i nogle, men ikke alle fareklasser eller opdelinger, en angivelse af, om dette skyldes
  • manglende data
  • inkonklusive data
  • data, der er konklusive, men utilstrækkelige til klassificering
 • specifikke koncentrationsgrænser eller M-faktorer, hvis dette er relevant, sammen med en begrundelse for disse/li>
 • mærkningselementer, herunder farepiktogrammer, signalord, faresætninger og supplerende faresætninger.

 

Hemmeligholdelse af IUPAC-navne

Virksomheder kan under visse omstændigheder hemmeligholde et stofs IUPAC-navn, når det anmeldes til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger. IUPAC-navnet kan hemmeligholdes og dermed fritages for offentliggørelse på fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, hvis der er tale om:

 • ikke-indfasningsstoffer,
 • stoffer, der kun anvendes til et eller flere af de følgende formål:
  • som mellemprodukt
  • til videnskabelig forskning og udvikling eller
  • til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

Hvis IUPAC-navnet ønskes hemmeligholdt, skal virksomheden inkludere følgende oplysninger i sit IUCLID-dossier:

 1. En begrundelse med en klar angivelse af, hvorvidt det relevante stof er et ikke-indfasningsstof eller et stof, der anvendes som et kemisk mellemprodukt, til videnskabelig forskning og udvikling eller til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.
 2. Et alternativt navn til brug for ECHA's formidling.

Kun med IUCLID 5 kan man foretage en sådan fortroligheds-flagmarkering, og fremgangsmåden er beskrevet i Vejledning i dataindsendelse, del 12.

Fortroligheds-flagmarkeringen i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger er ikke forbundet med et gebyr.

Et alternativt formidlingsnavn, der angives i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, kan ikke automatisk benyttes til andre formål. For at anvende et alternativt stofnavn i en blanding i et sikkerhedsdatablad eller på en mærkat skal der anmodes herom.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)