CLP-piktogrammer

Et farepiktogram er et billede på en etiket, som omfatter et advarselssymbol og bestemte farver, der har til hensigt at oplyse om den skade, et bestemt stof eller en bestemt blanding kan forårsage på vores sundhed eller miljøet. CLP-forordningen har indført et nyt klassificerings- og mærkningssystem for farlige kemikalier i Den Europæiske Union. Piktogrammerne er også blevet ændret og er i overensstemmelse med FN's globalt harmoniserede system.

Klik på piktogrammerne for at se den relevante beskrivelse

 

Image Gas under tryk
Symbol: Gasflaske
Image
 • Hvad betyder det?
  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
  Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Gasbeholdere

  Eksempler på sikkerhedssætninger
  Beskyttes mod sollys.
  Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
  Søg omgående lægehjælp.
 • Symboler, der udfases:

  Der findes ikke et eksisterende symbol for dette farepiktogram.

 

Image Eksplosivt stof
Symbol: Eksploderende bombe
Image
 • Hvad betyder det?
  Ustabilt eksplosiv.
  Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
  Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
  Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
  Fare for masseeksplosion ved brand.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Fyrværkeri, ammunition

  Eksempler på sikkerhedssætninger
  Indhent særlige anvisninger før brug.
  Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  Eksplosionsfare ved brand.
 • Symboler, der udfases:

  Image
Image Brandnærende
Symbol: Flamme over en cirkel
Image
 • Hvad betyder det?
  Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
  Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Blegemidler, ilt til medicinske formål
 • Eksempler på sikkerhedssætninger
  Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
 • Symboler, der udfases:

  Image
Image Brandfarlig
Symbol: Flamme
Image
 • Hvad betyder det?
  Yderst brandfarlig gas.
  Brandfarlig gas.
  Yderst brandfarlig aerosol.
  Brandfarlig aerosol.
  Meget brandfarlig væske og damp.
  Brandfarlig væske og damp.
  Brandfarligt fast stof.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Lampeolie, benzin, neglelakfjerner
 • Eksempler på sikkerhedssætninger
  Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
  Hold beholderen tæt lukket.
  Opbevares køligt.
  Beskyttes mod sollys.
 • Symboler, der udfases:

  Image
Image Ætsende
Symbol: Ætsning
Image
 • Hvad betyder det?
  Kan ætse metaller.
  Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Afløbsrens, eddikesyre, saltsyre, ammoniak
 • Eksempler på sikkerhedssætninger
  Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  Vask … grundigt efter brug.
  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  Opbevares under lås.
  Opbevares kun i den originale beholder.
 • Symboler, der udfases:

  ImageImage
Image Sundhedsfare
Symbol: Udråbstegn
Image
 • Hvad betyder det?
  Kan forårsage irritation af luftvejene.
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Forårsager hudirritation.
  Farlig ved indtagelse.
  Farlig ved hudkontakt.
  Farlig ved indånding.
  Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Vaskemidler, toiletrens, kølevæske

  Eksempler på sikkerhedssætninger
  Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
  I tilfælde af indtagelse: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand.
  Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • Symboler, der udfases:

  Image
Image Akut toksicitet
Symbol: Dødningehoved og korslagte knogler
Image
 • Hvad betyder det??
  Livsfarlig ved indtagelse.
  Livsfarlig ved hudkontakt.
  Livsfarlig ved indånding.
  Giftig ved indtagelse.
  Giftig ved hudkontakt.
  Giftig ved indånding.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Pesticider, biocider, methanol
 • Eksempler på sikkerhedssætninger
  Vask … grundigt efter brug.
  Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  Skyl munden.
  Opbevares i en lukket beholder.
  Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  Ved kontakt med huden: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
  Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  Anvend åndedrætsværn.
  Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
  Opbevares under lås.
 • Symboler, der udfases:

  ImageImage
Image Alvorlig sundhedsfare
Symbol: Sundhedsfare
Image
 • Hvad betyder det?
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  Forårsager organskader.
  Kan forårsage organskader.
  Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  Kan fremkalde kræft.
  Mistænkt for at fremkalde kræft.
  Kan forårsage genetiske defekter.
  Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Terpentin, benzin, lampeolie


  Eksempler på sikkerhedssætninger
  I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  Fremkald IKKE opkastning.
  Opbevares under lås.
  Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  Vask … grundigt efter brug.
  Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  Søg lægehjælp ved ubehag.
  Ved eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  Indhent særlige anvisninger før brug.
  Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
  Ved indånding: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
 • Symboler, der udfases:

  ImageImage
Image Farligt for miljøet
Symbol: Miljø
Image
 • Hvad betyder det?
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

  Eksempler på, hvor vi kan støde på det
  Pesticider, biocider, benzin, terpentin

  Eksempler på sikkerhedssætninger
  Undgå udledning til miljøet.
  Udslip opsamles.
 • Symboler, der udfases:

  Image

Categories Display