Познаване на CLP

Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези химикали.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) се основава на Глобалната хармонизирана система (GHS) на Организацията на обединените нации и има за цел да осигури високо ниво на опазване на здравето и околната среда, както и свободното движение на вещества, смеси и изделия.

Регламентът CLP изменя Директивата за опасните вещества (67/548/ЕИО (ДОВ), Директивата за опасните препарати (1999/45/EC (ДОП) и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и от 1 юни 2015 г. е единственият нормативен акт в сила в ЕС за класифициране и етикетиране на вещества и смеси.

CLP е правно обвързващ в държавите членки и е пряко приложим за всички промишлени сектори. Той изисква производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата на вещества или смеси да класифицират, етикетират и опаковат своите опасни химикали по подходящ начин, преди да ги пуснат на пазара.

Една от основните цели на CLP е да се определи дали дадено вещество или смес показват свойства, които водят до класифицирането им като опасни. В този смисъл класификацията е отправна точка за съобщаване на опасностите.

Когато информацията за дадено вещество или смес (напр. токсикологични данни) отговаря на критериите за класифициране в CLP, рисковете от това вещество или смес се идентифицират чрез определяне на клас и категория на опасност. Класовете на опасност в CLP обхващат физически, здравни, екологични и допълнителни опасности.

След като веществото или сместа бъдат класифицирани, идентифицираните опасности трябва да бъдат съобщени на други участници във веригата на доставка, включително на потребителите. Етикетирането на опасностите дава възможност чрез етикети и информационни листове за безопасност да се съобщи за класифицирането на опасност на потребителя на дадено вещество или смес, да се предупреди потребителят за наличието на опасност и за необходимостта от управление на свързаните рискове.

CLP определя подробни критерии за елементите на етикета: пиктограми, сигнални думи и стандартни предупреждения за опасност, предотвратяване, реагиране, съхранение и обезвреждане за всеки клас и категория на опасност. Той определя също общи стандарти за опаковане, за да се гарантира безопасната доставка на опасни вещества и смеси. В допълнение към съобщаването на опасностите чрез изисквания за етикетиране, CLP е и основата за много законодателни разпоредби относно управлението на рисковете от химикали.   

Следните процедури също са част от CLP:

Хармонизирана класификация и етикетиране

Класификацията и етикетирането на някои опасни химикали са хармонизирани, за да се гарантира адекватно управление на риска в ЕС.

Държавите членки и производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата могат да предложат хармонизирано класифициране и етикетиране (CLH) на дадено вещество. Само държавите членки могат да предложат преразглеждане на съществуваща хармонизация и да представят предложения за CLH, ако дадено вещество е активно вещество в биоциди или продукти за растителна защита.

Алтернативни химически наименования в смеси

Чрез тази процедура доставчиците могат да поискат използването на алтернативно химично наименование за вещество, съдържащо се в смес, за да се защити поверителният характер на тяхната дейност и по-специално техните права на интелектуална собственост. Всички заявления за алтернативни химични наименования, одобрени от ECHA, са валидни във всички държави членки на ЕС.

Списък за класифициране и етикетиране (C&L)

Задължението за нотифициране по CLP изисква производителите и вносителите да предоставят информация за класифицирането и етикетирането на веществата, които пускат на пазара, в списъка за класифициране и етикетиране, поддържан от ECHA.

Центрове по токсикология

През 2017 г. към Регламент CLP беше добавено ново Приложение VIII, с което се въвеждат хармонизирани изисквания за уведомяване по член 45. Тази информация се предоставя на определените органи в държавата членка и се използва за спешни действия, касаещи общественото здраве (токсикологични центровете).

Приложение VIII определя уникален идентификатор на формули (UFI), който ще се изисква на етикета на сместа, създавайки недвусмислена връзка между сместа, предлагана на пазара, и информацията, предоставена за спешни действия, касаещи общественото здраве.