Пиктограми по СLP

Пиктограмата за опасност е изображение върху етикет, включващо символ за внимание и специфични цветове, предназначени да предоставят информация за вредите, които определено вещество или смес може да нанесе на нашето здраве или околната среда. Регламентът CLP въведе нова система за класификация и етикетиране на опасни химични вещества в Европейския съюз. Пиктограмите също така са променени и съответстват на Глобалната хармонизирана система на ООН.

Кликнете върху пиктограмите, за да видите съответното описание

 

Image Газ под налягане
Символ: газов цилиндър
Image
 • Какво означава това?
  Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
  Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.

  Примери за това къде можем да го намерим
  Газови контейнери

  Примери за препоръки за безопасност
  Да се пази от пряка слънчева светлина
  Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за лице/защитни очила.
  Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Няма съществуващ символ за тази пиктограма за опасност.

 

Image Експлозив
Символ: експлодираща бомба
Image
 • Какво означава това?
  Нестабилен експлозив
  Експлозив; опасност от масова експлозия
  Експлозив; сериозна опасност от разпръскване
  Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване
  Може да предизвика масова експлозия при пожар

  Примери за това къде можем да го намерим
  Фойерверки, боеприпаси

  Примери за препоръки за безопасност
  Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
  Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
  Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
  Използвайте предписаните лични предпазни средства
  Опасност от експлозия при пожар
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Image
Image Вещество с окислителни свойства
Символ: Пламък над кръг
Image
 • Какво означава това?
  Може да предизвика или усили пожар; окислител.
  Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.

  Примери за това къде можем да го намерим
  Белина, кислород за медицински цели
 • Примери за препоръки за безопасност
  Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.
  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Image
Image Запалимо вещество
Символ: пламък
Image
 • Какво означава това?
  Изключително запалим газ
  Запалим газ
  Изключително запалим аерозол
  Запалим аерозол
  Силно запалими течност и пари
  Запалими течност и пари
  Запалимо твърдо вещество

  Примери за това къде можем да го намерим
  Масло за лампи, бензин, лакочистител
 • Примери за препоръки за безопасност
  Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
  Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности – Тютюнопушенето забранено
  Съдът да се съхранява плътно затворен
  Да се държи на хладно
  Да се пази от пряка слънчева светлина
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Image
Image Корозивно вещество
Символ: корозия
Image
 • Какво означава това?
  Може да бъде корозивно за металите.
  Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

  Примери за това къде можем да го намерим
  Препарати за отпушване на канали, оцетна киселина, солна киселина, амоняк
 • Примери за препоръки за безопасност
  Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  Да се измие..... старателно след употреба.
  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
  Да се съхранява под ключ
  Да се съхранява само в оригиналната опаковка
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  ImageImage
Image Опасност за здравето
Символ: удивителен знак
Image
 • Какво означава това?
  Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
  Може да предизвика сънливост или световъртеж
  Може да причини алергична кожна реакция
  Предизвиква сериозно дразнене на очите
  Предизвиква дразнене на кожата
  Вреден при поглъщане.
  Вреден при контакт с кожата.
  Вреден при вдишване.
  Уврежда общественото здраве и околната среда чрез унищожаване на озона в горните слоеве на атмосферата

  Примери за това къде можем да го намерим
  Перилни препарати, препарати за почистване на тоалетни, охлаждаща течност

  Примери за препоръки за безопасност
  Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  Да се използва само на открито или на добре проветриво място
  При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
  При поглъщане: При неразположение незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода.
  При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте с промиването.
  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Image
Image Остра токсичност
Символ: череп и кости
Image
 • Какво означава това?
  Смъртоносен при поглъщане
  Смъртоносен при контакт с кожата.
  Смъртоносен при вдишване.
  Токсичен: При поглъщане
  Токсичен при контакт с кожата
  Токсичен при вдишване

  Примери за това къде можем да го намерим
  Пестициди, биоциди, метанол
 • Примери за препоръки за безопасност
  Да се измие... старателно след употреба.
  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
  При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
  Изплакнете устата.
  Да се съхранява в затворен съд.
  Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  При контакт с кожата: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
  Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
  Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
  Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  Да се използва само на открито или на добре проветриво място
  Носете респираторни предпазни средства
  При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
  Да се съхранява под ключ
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  ImageImage
Image Сериозна опасност за здравето
Символ: опасност за здравето
Image
 • Какво означава това?
  Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
  Причинява увреждане на органите
  Може да причини увреждане на органите
  Може да увреди оплодителната способност или плода
  Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
  Може да причини рак
  Предполага се, че причинява рак
  Може да причини генетични дефекти
  Предполага се, че причинява генетични дефекти
  Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

  Примери за това къде можем да го намерим?
  Терпентин, бензин, масло за лампи

  Примери за препоръки за безопасност
  При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
  НЕ предизвиквайте повръщане.
  Да се съхранява под ключ
  Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  Да се измие старателно след употреба.
  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
  При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
  При експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
  Преди употреба се снабдете със специални инструкции
  Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
  Използвайте предписаните лични предпазни средства
  При явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
  Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
  В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства
  При вдишване: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  ImageImage
Image Опасно за околната среда
Символ: околна среда
Image
 • Какво означава това?
  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
  Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

  Примери за това къде можем да го намерим?
  Пестициди, биоциди, бензин, терпентин

  Примери за препоръки за безопасност
  Да се избягва изпускане в околната среда
  Съберете разлятото
 • Символи, които ще бъдат извадени от употреба:

  Image