Кой трябва да подаде нотификация и какво може да съдържа тя?

Трябва да нотифицирате Списъка за класификация и етикетиране (C&L) за дадено вещество в рамките на един месец от пускането му на пазара и вие:

 • произвеждате веществото и то подлежи на регистрация в съответствие с регламента REACH; или
 • внасяте веществото и то подлежи на регистрация в съответствие с регламента REACH; или
 • произвеждате или внасяте веществото и то е класифицирано като опасно, независимо от количеството; или
 • внасяте смес, която съдържа веществото, класифицирано като опасно и присъства над съответната пределна концентрация, което води до класифициране на сместа като опасна в съответствие с регламента CLP; или
 • внасяте изделие, съдържащо вещества, които подлежат на регистрация в съответствие с член 7 от регламента REACH.

 

Изключителен представител или вносител – кой нотифицира?

 

Изключителните представители (ИП) могат да предоставят необходимата информация за нотификацията като част от регистрационното досие по REACH. Когато е необходима отделна нотификация, тя обикновено трябва да се подаде от вносителя(ите) от ЕС.
 
Ако оператори извън ЕС по съображения за поверителност не желаят да разкрият състава на своите вещества или смеси пред своите вносители в ЕС, те могат да определят един от вносителите, който да извърши нотификацията от името на останалите вносители (групова нотификация). 
 
Друга възможност е трето лице, което само по себе си не е производител или вносител (например изключителен представител, който вече е бил назначен за целите на регистрацията по REACH), да подаде групова нотификация от името на вносителите от ЕС. Това трето лице може да подаде нотификация, но не може да поеме задълженията на вносителите, които са част от групата. Ако се използва този вариант, подаващото лице трябва да е в състояние да представи документи, че е упълномощено да действа от името на производителя(ите)/вносителя(ите), които са част от групата, както и че производителят(ите)/вносителят(ите) признават, че остават единствено и изцяло отговорни за изпълнението на всички свои задължения, свързани с нотификацията.
 
Може да е необходимо на компетентните органи и на съответните органи по прилагането да се представи документацията във връзка със създаването на тази група от производители/вносители заедно с данните и информацията, въз основа на които е извършена класификацията и етикетирането.

 

Какво трябва да направя най-напред?

Като първа стъпка трябва да прочетете Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества за списъка за класифициране и етикетиране (вж. по-долу), което ви помага да определите дали имате задължение да нотифицирате Вашите вещества за списъка за C&L. В ръководството също така Ви се предоставя въведение за начина, по който да извършите нотификацията на практика. Освен това можете да прочетете повече за изискванията за информация и инструментите за нотификация от връзките по-долу или в страничната лента с инструменти.

 

What should the notification include?

Всяка нотификация трябва да включва:

 • име и данни за контакт на нотификатора;
 • идентичност на веществото, включително име и други идентификатори, информация относно молекулярната и структурната формула, състав, естество и количество добавки;
 • класифициране на веществото в съответствие с критериите за CLP;
 • причина да не се класифицира, ако веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения, което показва дали това се дължи на
  • липса на данни,
  • данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или
  • данни, които са достатъчни за некласифициране;
 • специфични пределни концентрации или M-коефициенти по целесъобразност, включително обосновка за тяхното определяне; и
 • елементи на етикета, включително пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и допълнителни предупреждения за опасност.

 

Поверителност на наименования по IUPAC

Дружествата могат, при определени условия, да запазят поверително наименованието по IUPAC когато извършват нотификация в C&L списъка. Наименованието по IUPAC може да се счита за поверително и да не бъде публикувано в списъка за класифициране и етикетиране в следните случаи:

 • невъведени вещества;
 • вещества, които се използват единствено с едно или повече от следните предназначения:
  • като междинни продукти;
  • в научноизследователска и развойна дейност;или
  • в научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

За да се запази поверително наименованието по IUPAC, дружествата трябва да предоставят в  IUCLID досието:

 1. Обосновка, включително точна индикация за това дали въпросното вещество е невъведено вещество, дали е вещество, използвано като химически междинен продукт, в научноизследователска и развойна дейност или в научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.
 2. Алтернативно име за разпространение от страна на ECHA.

Маркирането на поверителност по този начин е възможно единствено чрез използване на  IUCLID 5, като стъпките за това са разяснени в Наръчника за подаване на данни, Част 12.

За маркирането на поверителност в C&L нотификацията не се прилагат такси.

Алтернативното име за разпространение, дадено в C&L нотификацията, не може да бъде автоматично използвано за други цели. За да може дадено алтернативно име да се използва  в информационния лист за безопасност на вещество в смес или върху етикет, е необходимо да бъде направена съответна заявка.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)