Етикетиране и опаковане

Доставчиците са длъжни да етикетират вещество или смес, съдържащи се в опаковка, в съответствие с CLP, преди да я пуснат на пазара, когато:

  • дадено вещество е класифицирано като опасно;
  • дадена смес съдържа едно или повече вещества, класифицирани като опасни над определена концентрация.

Регламентът CLP определя съдържанието на етикета и начина на неговото организиране. Етикетът включва:

  • наименованието, адреса и телефонния номер на доставчика;
  • номиналното количество от веществото или сместа в опаковката, предлагани на масовия потребител (освен ако количеството е посочено на друго място върху опаковката);
  • индентификаторите на продукта;
  • когато е приложимо, пиктограмите за опасност, сигналните думи, предупрежденията за опасност, препоръките за безопасност и допълнителната информация, изисквани от други законодателни актове.

Изключения, прилагани по отношение на малки опаковки

В Регламента CLP са предвидени някои изключения за вещества и смеси, предлагани в малки опаковки (обикновено под 125 ml), или чието етикетиране е затруднено по друга причина. Изключенията дават възможност на доставчиците да не включат предупрежденията за опасност и/или препоръките за безопасност или пиктограмите в елементите на етикета, които се изискват съгласно CLP.

Приспособления за затваряне, недостъпни за деца, и тактилни предупреждения

Когато вещества или смеси се доставят на масовия потребител, задължително техните опаковки се снабдяват с приспособления за затваряне, недостъпни за деца, и/или тактилни предупреждения за опасност, когато тези вещества или смеси пораждат определени опасности или опаковките съдържат метанол или дихлорметан. Преглед на опасностите, при наличието на които се задейства това задължение, се съдържа в следната таблица.

Външна опаковка

Като общо правило етикетирането или обозначаването в съответствие със законодателството относно превоза е достатъчно, когато външната опаковка на опасно вещество отговаря както на правилата относно превоза, така и на изискванията по CLP. Не е необходимо етикетиране в съотетствие с CLP. 

Аналогично, когато пиктограма за опасност, съответстваща на изискванията по CLP, се отнася до същата опасност, която е предмет на правилата за превоз на опасни товари, не е необходимо пиктограмата, предвидена в CLP, да фигурира на външната опаковка. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)