Алтернативно химично наименование в смеси

Доставчиците, които не желаят да разкрият пълния състав на смес в етикета или в информационния лист за безопасност, могат да поискат разрешение за използване на алтернативно химично наименование на вещество, за да запазят поверителния характер на своята дейност и по-специално своите права на интелектуална собственост.

До 1 юни 2015 г. доставчиците следва да подават своите заявления пред ECHA и компетентен орган в зависимост от това дали сместа е класифицирана и етикетирана в съответствие с Регламента CLP или с предишното законодателство (Директивата за опасните препарати).

Заявления в съответствие с Регламента CLP

Заявленията, отговарящи на критериите за класифициране по Регламента CLP, се подават пред ECHA, а не пред компетентен орган. Всички заявления за използване на алтернативни химични наименования, които са одобрени от ECHA, са валидни във всички държави-членки на ЕС. Съответното алтернативно химично наименование може да се използва в етикета и в информационния лист за безопасност за сместа вместо наименованието на веществото.

Алтернативно химично наименование може да бъде одобрено само в следните случаи:

  • когато по отношение на веществото не са определени пределни стойности на Общността за експозиция на работното място;
  • когато използването на алтернативното химично наименование отговаря на необходимостта от предоставяне на достатъчно информация за необходимите предпазни мерки за здраве и безопасност, които да се вземат на работното място, и рисковете, свързани с боравенето със сместа, могат да се контролират;
  • когато веществото е класифицирано само в определени класове на опасност (Регламент CLP, Annex1, 1.4.1(III));

За обработка на заявления за използване на алтернативно химично наименование в съответствие с Регламента CLP се събира такса. Като правило таксата зависи от размера на дружеството и броя на включените в заявлението смеси.

Приложима разпоредба

(Регламент CLP, член 24 и приложение I, точка 1.4.1)

Заявления, подадени в съответствие с Директивата за опасните препарати

Заявления, които са изготвени въз основа на критериите за класифициране съгласно Директивата за опасните препарати (ДОП), се подават пред компетентен орган в една от държавите-членки на ЕС, където сместа се пуска на пазара. Ако алтернативното наименование е одобрено от компетентния орган преди 1 юни 2015 г., то може да бъде използвано в смесите, посочени в одобрението, също и след 1 юни 2015 г.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)