Cписък на веществата за класификация и етикетиране

Какво представлява списъкът за класификация и етикетиране?

Тази база данни съдържа информация, предоставена от производители и вносители за класификацията и етикетирането на нотифицирани и регистрирани вещества. Тя включва също списъкът на хармонизираните класификации (таблици 3.1 и 3.2 от Приложение VI на Регламента CLP) и наименованията на хармонизираните вещества, преведени на всички езици на ЕС. 

Източник на информацията са нотификациите на дружества за класификация и етикетиране (C&L) и регистрационните им досиета. ECHA поддържа списъка, но не преглежда информацията и не проверява точността й.

Броят на нотификациите и веществата в базата данни ще се увеличава с времето, тъй като дружествата подават нови нотификации за класификация и етикетиране и регистрационни досиета. По този начин данните в публичния списък се обновяват редовно.

Непрекъснатото подобряване на съхраняваните данни изисква обединените усилия на всички участващи страни. От нотифициращите се изисква да проверяват класификациите на веществата си в инвентаризационния списък и да актуализират нотификациите си, ако се налага.

 

 

Информация в списъка

Съгласно CLP (член 42) се публикува следната информация:

  • наименованието по номенклатурата на IUPAC за вещества, класифицирани в определени класове или категории на опасност, посочени в член 119, параграф 1, буква а), без да се засяга член 119, параграф 2, букви е) и ж) от REACH; 
  • наименованието на веществото, както е посочено в EINECS, ако е приложимо, и други цифрови идентификатори, ако е целесъобразно и са налични такива;
  • класификацията и етикетирането на веществото.

В списъка са включени всички нотификации за всяко публикувано вещество. Това включва също нотификации за некласифицирани вещества.

Търсене в списъка

За да извършите търсене, попълнете критериите за търсене, а след това прочетете и приемете юридическия отказ от отговорност. Вижте таблицата с резултатите и кликнете върху иконата в колоната „Преглед", за да видите обобщените данни за класификацията и етикетирането на съответното вещество.

На страницата с обобщените данни се показват хармонизираната класификация и етикетиране съгласно критериите на CLP, ако веществото има хармонизирани C&L.

Нотификациите, получени от съвместно подаване при регистрация по REACH, са съответно обозначени.

Всички нотификации за едно и също вещество са групирани въз основа на цифровите им идентификатори и се показват заедно.

Идентичните нотификации за едно и също вещество са обединени и е посочен броят на нотификаторите. Възможно е да има няколко класификации за едно и също вещество, например поради различен състав, форма или физическо състояние на веществото, предлагано на пазара.

Можете да кликнете върху иконата за информация, за да видите до нея обяснение на полето с данни.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)