Piktogrami CLP

Piktogram za nevarnost je slika na etiketi, ki vključuje opozorilno oznako in posebne barve, namenjene zagotavljanju informacij o škodi, ki jo lahko določena snov ali zmes pomeni za naše zdravje ali okolje. Uredba CLP je uvedla novi sistem razvrščanja in označevanja nevarnih snovi v Evropski uniji. Spremenili so se tudi piktogrami in so usklajeni z Globalno usklajenim sistemom Združenih narodov.

Kliknite na piktogram, da najdete ustrezni opis

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Kaj pomeni?
  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
  Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Plinske posode

  Primeri previdnostnih stavkov
  Zaščititi pred sončno svetlobo
  Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.
  Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • Oznake, ki bodo ukinjene:

  Za ta piktogram za nevarnost zdaj ni oznake.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Kaj pomeni?
  Nestabilen eksploziv
  Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi
  Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev
  Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev
  Pri požaru lahko eksplodira v masi

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Pirotehnična sredstva, strelivo

  Primeri previdnostnih stavkov
  Pred uporabo pridobiti posebna navodila
  Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
  Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
  Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
  Nevarnost eksplozije ob požaru
 • Oznaka, ki bo ukinjena:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Kaj pomeni?
  Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.
  Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Belilo, kisik za medicinske namene
 • Primeri previdnostnih stavkov
  Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.
 • Oznaka, ki bo ukinjena:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Kaj pomeni?
  Zelo lahko vnetljiv plin
  Vnetljiv plin
  Zelo lahko vnetljiv aerosol
  Vnetljiv aerosol
  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
  Vnetljiva tekočina in hlapi
  Vnetljiva trdna snov

  Primeri, kjer jih lahko najdemo
  Olje za svetilke, odstranjevalec laka za nohte
 • Primeri previdnostnih stavkov
  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
  Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – kajenje prepovedano
  Hraniti v tesno zaprti posodi
  Hraniti na hladnem
  Zaščititi pred sončno svetlobo
 • Oznaka, ki bo ukinjena:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Kaj pomeni?
  Lahko je jedko za kovine
  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Čistila za odtoke, ocetna kislina, hidroklorna kislina, amoniak
 • Primeri previdnostnih stavkov
  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
  Po uporabi temeljito umiti…
  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
  Hraniti zaklenjeno
  Hraniti samo v originalni posodi
 • Oznaki, ki bosta ukinjeni:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Kaj pomeni?
  Lahko povzroči draženje dihalnih poti
  Lahko povzroči zaspanost ali omotico
  Lahko povzroči alergijski odziv kože
  Povzroča hudo draženje oči
  Povzroča draženje kože
  Zdravju škodljivo pri zaužitju
  Zdravju škodljivo v stiku s kožo
  Zdravju škodljivo pri vdihavanju
  Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Detergenti za pranje, čistilo za stranišče, hladilna tekočina

  Primeri previdnostnih stavkov
  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
  Pri vdihavanju: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
  Pri zaužitju: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  Pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode
  Pri stiku z očmi: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
 • Oznaka, ki bo ukinjena:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Kaj pomeni?
  Smrtno pri zaužitju
  Smrtno nevarno v stiku s kožo
  Smrtno pri vdihavanju
  Strupeno: pri zaužitju
  Strupeno v stiku s kožo
  Strupeno pri vdihavanju

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Pesticidi, biocidi, metanol
 • Primeri previdnostnih stavkov
  Po uporabi temeljito umiti....
  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
  Pri zaužitju: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
  Izprati usta
  Hraniti v zaprti posodi
  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  Pri stiku s kožo: nežno umiti z veliko mila in vode
  Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.
  Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
  Nositi opremo za zaščito dihal
  Pri vdihavanju: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
  Hraniti zaklenjeno
 • Oznaki, ki bosta ukinjeni:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Kaj pomeni?
  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
  Škoduje organom
  Lahko škoduje organom
  Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku
  Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka
  Lahko povzroči raka
  Sum povzročitve raka
  Lahko povzroči genetske okvare
  Sum povzročitve genetskih okvar
  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju

  Primeri, kjer ga lahko najdemo
  Terpentin, bencin za motorje, olje za svetilke

  Primeri previdnostnih stavkov
  Pri zaužitju: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
  NE izzvati bruhanja
  Hraniti zaklenjeno
  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  Po uporabi temeljito umiti.
  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
  Pri izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
  Pred uporabo pridobiti posebna navodila
  Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi
  Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo
  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
  Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal
  Pri vdihavanju: pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
 • Oznaki, ki bosta ukinjeni:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Kaj pomeni?
  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

  Primeri, kjer ga lahko najdemo?
  Pesticidi, biocidi, bencin za motorje, terpentin

  Primeri previdnostnih stavkov
  Preprečiti sproščanje v okolje
  Prestreči razlito tekočino
 • Oznaka, ki bo ukinjena:

  Image

Categories Display