Razlaga uredbe CLP

Uredba (ES št. 1272/2008) o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS) Organizacije združenih narodov, njen namen pa je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja in okolja ter prosti pretok snovi, zmesi in izdelkov.

Uredba CLP je spremenila direktivo o nevarnih snoveh (67/548/EGS), direktivo o nevarnih pripravkih (1999/45/ES) in Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) ter je od 1. junija 2015 edini veljavni pravni akt v EU za razvrščanje in označevanje snovi in zmesi.

Uredba CLP je pravno zavezujoča v vseh državah članicah in velja neposredno za vse industrijske sektorje. Od proizvajalcev, uvoznikov ali nadaljnjih uporabnikov snovi ali zmesi zahteva, da nevarne kemikalije pred dajanjem v promet ustrezno razvrstijo, označijo in zapakirajo.

Eden od glavnih ciljev uredbe CLP je opredeliti, ali ima snov oziroma zmes lastnosti, zaradi katerih jo je treba razvrstiti kot nevarno. V tem okviru je razvrščanje izhodiščna točka za sporočanje nevarnosti.

Kadar ustrezne informacije (npr. toksikološki podatki) o snovi ali zmesi izpolnjujejo merila za razvrščanje iz uredbe CLP, se nevarnosti snovi ali zmesi opredeli z dodelitvijo določenega razreda in kategorije nevarnosti. Razredi nevarnosti iz uredbe CLP zajemajo fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje in okolje ter dodatne nevarnosti.

Ko je snov ali zmes razvrščena, je treba opredeljene nevarnosti sporočiti drugim udeležencem dobavne verige, vključno potrošnikom. Označevanje glede na nevarnosti omogoča, da se uporabniku snovi ali zmesi z etiketami in varnostnimi listi sporoči razvrstitev glede na nevarnosti, s čimer je opozorjen na morebitno nevarnost in potrebo po obvladovanju povezanih tveganj.

Uredba CLP določa natančna merila za elemente etiket: piktograme, opozorilne besede in standardne stavke za nevarnost, preprečevanje, odziv, shranjevanje in odstranjevanje za vsak razred in kategorijo nevarnosti. Določa tudi splošne standarde za pakiranje, da se zagotovi varna dobava nevarnih snovi in zmesi. Uredba CLP je poleg sporočanja nevarnosti z zahtevami za označevanje tudi podlaga za številne zakonodajne določbe o obvladovanju tveganja v zvezi s kemikalijami.   

Naslednji postopki so dodatno del uredbe CLP:

usklajeno razvrščanje in označevanje

Razvrščanje in označevanje določenih nevarnih kemikalij je usklajeno, da se zagotovi ustrezno obvladovanje tveganja v vsej EU.

Države članice in proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki lahko predlagajo usklajeno razvrstitev in označitev (CLH) snovi. Samo države članice lahko predlagajo pregled obstoječe uskladitve in predložijo predloge za usklajeno razvrstitev in označitev, če je snov aktivna snov v biocidnih pripravkih ali fitofarmacevtskih sredstvih.

Alternativna kemijska imena v zmeseh

S tem postopkom lahko dobavitelji zaprosijo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi, da se zaščiti zaupno naravo njihove dejavnosti in zlasti njihove intelektualne lastnine. Vse prošnje za uporabo alternativnih kemijskih imen, ki jih agencija ECHA odobri, bodo veljavne v vseh državah članicah EU.

Popis razvrstitev in označitev

Obveznost prijave v skladu z uredbo CLP od proizvajalcev in uvoznikov zahteva, da predložijo informacije o razvrstitvi in označitvi za snovi, ki jih dajejo v promet, v popis razvrstitev in označitev, ki ga vodi agencija ECHA.

Centri za zastrupitve

Uredbi CLP je bila leta 2017 dodana nova Priloga VIII za izvajanje zahtev po usklajenih informacijah za prijave v skladu s členom 45. Te informacije se predložijo imenovanim organom v državah članicah in se uporabljajo za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči (centri za zastrupitve).

Priloga VIII opredeljuje enolični identifikator formule (UFI), ki se bo zahteval na etiketi zmesi in bo nedvoumno povezoval zmes, dano v promet, ter informacije, ki so na voljo za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči.