Popis razvrstitev in označitev

 

Kaj je Popis razvrstitev in označitev?

Ta zbirka podatkov vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih predložili proizvajalci in uvozniki. Prav tako vključuje tudi seznam usklajenih razvrstitev (tabeli 3.1 in 3.2 Priloge VI Uredbe CLP) in imena usklajenih snovi, prevedena v vse jezike EU. 

Podjetja so predložila te informacije v svojih prijavah razvrstitev in označitev ali dokumentaciji o registraciji. Popis hrani agencija ECHA, vendar ne pregleduje in ne preverja točnosti informacij.

Število prijav in snovi v zbirki podatkov se bo sčasoma povečalo, saj bodo podjetja pošiljala več prijav razvrstitev in označitev ali dokumentacije o registraciji. Zato bodo podatki v javnem popisu redno posodobljeni.

Za stalne izboljšave shranjenih informacij so potrebna skupna prizadevanja vseh sodelujočih. Prijaviteljem svetujemo, da preverijo razvrstitve za svoje snovi v popisu in svoje prijave po potrebi posodobijo.

 

 

Informacije v popisu

V skladu z Uredbo CLP (člen 42) se objavijo naslednje informacije:

  • poimenovanje v skladu z nomenklaturo IUPAC za snovi z nekaterimi razredi nevarnosti ali kategorijami, določenimi v členu 119(1)(a), brez sklicevanja na člen 119(2)(f) in (g) uredbe REACH, 
  • po potrebi poimenovanje, kot je navedeno v seznamu EINECS, in drugi številski identifikatorji, kot je ustrezno in kot so na voljo,
  • označitev in razvrstitev snovi.

V popis so vključene vse prijave za vsako prijavljeno snov.  To pomeni, da so vanj vključene tudi prijave za nerazvrščene snovi.

Iskanje po popisu

Za iskanje morate vnesti pogoje iskanja, prebrati pravno obvestilo in se strinjati s pogoji iz njega. Oglejte si tabelo z rezultati in kliknite ikono v stolpcu „View" (Prikaži), da se prikaže povzetek razvrstitve in označitve posamezne snovi.

Povzetek strani z označitvijo in razvrstitvijo prikaže usklajeno razvrstitev in označitev v skladu z merili CLP, če ima zadevna snov usklajeno označitev in razvrstitev.

Prijave, prejete prek skupne predložitve podatkov v postopku registracije REACH, so ustrezno označene.

Vse prijave za isto snov so združene na podlagi številskih identifikatorjev in prikazane skupaj.

Enake prijave za iste snovi so združene, pri čemer je prikazano število prijaviteljev. Za isto snov je lahko na voljo več razvrstitev, na primer zaradi različne sestave, oblike ali agregatnega stanja snovi, dane v promet.

Če želite videti pojasnilo v zvezi s podatkovnim poljem, kliknite ikono z informacijami ob njem.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)