Kdo mora predložiti prijavo in kaj lahko ta vsebuje?

Snov morate prijaviti v popis razvrstitev in označitev v enem mesecu po tem, ko je dana v promet in vi:

 • snov proizvajate ter jo je treba registrirati v skladu z uredbo REACH; ali
 • snov uvažate ter jo je treba registrirati v skladu z uredbo REACH; ali
 • snov proizvajate ali uvažate ter je razvrščena kot nevarna ne glede na količino;ali
 • uvažate zmes, ki vsebuje snov, ki je razvrščena kot nevarna in presega ustrezno mejno koncentracijo, kar zahteva razvrstitev zmesi kot nevarne v skladu z uredbo CLP; ali
 • uvažate izdelek, ki vsebuje snovi, ki jih je treba registrirati v skladu s členom 7 uredbe REACH.

 

Edini zastopnik ali uvoznik – kdo opravi prijavo?

Edini zastopniki lahko predložijo informacije, ki so potrebne za prijavo v popis, kot del svoje registracijske dokumentacije sitema REACH. Kadar je potrebna ločena prijava v popis, bi moral(-i) prijavo običajno predložiti uvoznik(-i) iz EU.

 
Če subjekti, ki nimajo sedeža v EU, zaradi zaupnosti podatkov ne želijo razkriti sestave svojih snovi ali zmesi svojim uvoznikom v EU, lahko imenujejo enega od njih, da opravi prijavo tudi v imenu drugih uvoznikov (skupinska prijava). 
 
Druga možnost je, da tretja oseba, ki ni proizvajalec ali uvoznik (na primer edini zastopnik, ki je že bil imenovan za namene registracije v skladu z uredbo REACH), predloži skupinsko prijavo v imenu uvoznikov s sedežem v EU. Takšna tretja oseba lahko predloži prijavo, vendar ne more prevzeti obveznosti uvoznikov, ki so člani skupine. Če se uporabi takšna rešitev, mora biti subjekt, ki predloži prijavo, sposoben dokumentirati, da je bil pooblaščen za delovanje v imenu in za račun proizvajalca(-cev)/uvoznika(-kov), ki so člani skupine, in da proizvajalec(-lci)/uvoznik(-i) potrjuje(-jo), da je (so) še naprej izključno in v celoti odgovoren(-ni) za izpolnjevanje vseh svojih obveznosti, povezanih s prijavo.
 
Dokumentacijo, povezano z oblikovanjem te skupine proizvajalca(-cev) in uvoznika(-kov), bo morda treba skupaj s podatki in informacijami, ki so podlaga za razvrstitev in označitev, predložiti pristojnim organom in ustreznim izvršnim organom.
 

 

Kaj je treba najprej storiti?

Najprej preberite Praktični priročnik 7: Kako prijaviti snovi v popis razvrščanja in označevanja (glej spodaj), ki vam pomaga ugotoviti, ali morate snov v ta popis prijaviti. V priročniku je prav tako predstavljeno, kako prijavo izvesti v praksi. Prav tako lahko preberete več o zahtevah glede informacij in orodjih za prijavo, tako da sledite spodnjim povezavam ali povezavam v stranski vrstici.

 

What should the notification include?

Vsaka prijava mora vsebovati:

 • ime prijavitelja in njegove kontaktne podatke;
 • identiteto snovi, vključno z imenom in drugimi identifikatorji, informacije v zvezi z molekulsko in strukturno formulo, sestavo, naravo in količino dodatkov;
 • razvrstitev snovi v skladu z merili CLP;
 • razloge za „nerazvrstitev", če je snov razvrščena v nekatere razrede nevarnosti, vendar pa ne v vse, ali razlike, ki kažejo, ali so vzrok za to:
  • pomanjkanje podatkov,
  • nepopolni podatki ali
  • popolni podatki, vendar nezadostni za razvrstitev;
 • po potrebi posebne mejne koncentracije ali M-faktorje, vključno z utemeljitvijo za njihovo določitev; in
 • elemente etikete, vključno s piktogrami za nevarnost, opozorilnimi besedami, stavki o nevarnosti in dodatnimi stavki o nevarnosti.

 

Zaupnost poimenovanj po nomenklaturi IUPAC

Podjetja lahko pod določenimi pogoji ob prijavi poimenovanja snovi po nomenklaturi IUPAC v popis razvrstitev in označitev zahtevajo, da poimenovanje snovi ostane zaupno.Poimenovanje po nomenklaturi IUPAC se šteje za zaupno in se posledično ne objavi v popisu razvrstitev in označitev, kadar gre za snovi, ki:

 • niso v postopnem uvajanju;
 •  se uporabljajo samo za enega ali več naslednjih namenov:
  • kot intermediati;
  • v znanstvenih raziskavah in razvoju ali
  • v raziskavah in razvoju, usmerjenih v proizvode in procese.

Za varovanje zaupnosti poimenovanja po nomenklaturi IUPAC morajo podjetja v dokumentaciji orodja IUCLID predložiti:

 1. utemeljitev, vključno z jasno opredelitvijo, ali gre pri zadevni snovi za snov, ki ni v postopnem uvajanju, snov, ki se uporablja kot intermediat, snov, ki se uporablja za znanstvene raziskave in razvoj, ali pa za snov, ki se uporablja za raziskave in razvoj, usmerjene v proizvode in procese.
 2. alternativno poimenovanje, ki ga lahko agencija ECHA uporablja za namene obveščanja.

Oznaka za zaupnost se lahko vnese samo z orodjem IUCLID 5, napotki za to pa so podani v Priročniku za predložitev podatkov (Del 12).

Za vnos oznake za zaupnost v prijavi razvrstitve in označitve se ne zaračuna nobena pristojbina.

Alternativno poimenovanje, podano za namene obveščanja v prijavi razvrstitve in označitve, se ne sme uporabiti za noben drug namen. Za uporabo alternativnega poimenovanja snovi v zmesi v varnostnem listu ali na označbi snovi je treba predložiti ustrezno prošnjo.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)