O čo ide pri postupe PIC?

Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC, nariadenie (EÚ) č. 649/2012) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú sa povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyviezť do krajín mimo EÚ. Jeho cieľom je podporovať spoločnú zodpovednosť a spoluprácu v medzinárodnom obchode s nebezpečnými chemikáliami a ochraňovať zdravie ľudí a životné prostredie poskytovaním informácií rozvojovým krajinám o bezpečnom skladovaní, preprave, použití a bezpečnom nakladaní s nebezpečnými chemikáliami.

Týmto nariadením sa v rámci Európskej únie vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Nariadenie PIC sa vzťahuje na zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie uvedené v prílohe I, ktorá obsahuje priemyselné chemikálie, pesticídy alebo biocídy, napríklad benzén, chloroform, atrazín a permetrín. Vývoz týchto chemikálií podlieha dvom typom požiadaviek: oznámeniu o vývoze a výslovnému súhlasu.

Nariadenie PIC sa takisto vzťahuje na chemikálie, ktorých vývoz je zakázaný, ako sa uvádza v prílohe V, a na všetky vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich balenie a označovanie, ktoré musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Chemikálie, ktoré sa nachádzajú v drogách, rádioaktívnych materiáloch, odpadoch, chemických zbraniach, potravinách a prídavných látkach, krmivách, geneticky modifikovaných organizmoch a farmaceutických prípravkoch (s výnimkou dezinfekčných prostriedkov, insekticídov a paraziticídov) sú regulované inými právnymi predpismi EÚ, a preto nepatria do právomoci nariadenia PIC.

Nariadenie sa ďalej nevzťahuje na chemikálie, ktoré sa vyvážajú alebo dovážajú na účely výskumu alebo analýzy za predpokladu, že je nepravdepodobné, že by dané množstvá ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, a že neprekročia desať kilogramov od každého vývozcu do každej dovážajúcej krajiny za kalendárny rok.

Dátum, od ktorého sa nariadenie PIC uplatňuje, je 1. marec 2014. Od tohto dňa agentúra ECHA zodpovedá za administratívne a technické úlohy súvisiace s novým nariadením. Hlavnou úlohou agentúry je spracúvať a posielať oznámenia o vývoze dovážajúcim krajinám mimo EÚ a viesť databázu oznámení a výslovných súhlasov udelených dovážajúcimi krajinami.
 
Agentúra ECHA takisto poskytuje pomoc a zároveň aj technické a vedecké usmernenia priemyslu, povereným vnútroštátnym orgánom z krajín EÚ, ako aj z tretích krajín a Európskej komisii.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)