Požiadavka výslovného súhlasu

 

Vývoz chemikálií uvedených v časti 2 a časti 3 prílohy I k nariadeniu PIC podlieha okrem požiadavky na oznamovanie aj požiadavke existencie platného výslovného súhlasu, ktorý udelil poverený vnútroštátny orgán dovážajúcej krajiny mimo EÚ. Upustenie od týchto požiadaviek sa môže udeliť len za výnimočných okolností:

  • ak dovážajúca krajina neodpovedala do 60 dní od dátumu žiadosti o výslovný súhlas a sú splnené všetky podmienky ustanovené v článku 14 ods. 7 nariadenia č. 649/2012, vývozca môže navrhnúť upustenie od požiadavky výslovného súhlasu.
  • ak je oznámená chemikália uvedená v časti 2 prílohy I a más sa vyviesť do krajiny OECD, je možné podať návrh na upustenie od požiadavky výslovného súhlasu. Na podanie žiadosti o upustenie od požiadavky je nevyhnutné, aby vývozca predložil písomný dôkaz o tom, že chemikália je licencovaná, zaregistrovaná alebo povolená v príslušnej krajine OECD.

V prípade chemikálií uvedených v časti 3 prílohy sa táto požiadavka neuplatňuje, ak sa v obežníku PIC Rotterdamského dohovoru uverejní pozitívna odpoveď na dovoz a ak sa splnia určité kritériá.

Výslovný súhlas ostáva v platnosti pre následné vývozy počas troch kalendárnych rokov, pokiaľ sa v samotných podmienkach výslovného súhlasu nestanovuje inak. Počas týchto troch rokov môže akákoľvek spoločnosť v EÚ vyvážať rovnaké chemikálie do krajiny, ktorá udelila výslovný súhlas (za predpokladu, že je to na základe podmienok súhlasu možné), stále však musí spĺňať každoročné požiadavky na oznamovanie a podávanie správ. Agentúra ECHA vedie databázu všetkých existujúcich a nových oznámení a odpovedí s výslovným súhlasom.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)