Podávanie správ o výmene informácií

Podľa nariadenia PIC, agentúra ECHA, Európska komisia a poverené vnútroštátne orgány (PVO) členských štátov majú poskytovať v informácie o chemických látkach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, úradom v štátoch mimo EÚ.

Informácie môžu byť vedecké, technické, ekonomické alebo právne a môžu obsahovať aj toxikologické, ekotoxikologické a bezpečnostné informácie.

Každé dva roky agentúra ECHA vyhotoví zhrnutie poskytnutých informácií, ktoré bude dostupné na jej webovom sídle. Zhrnutie sa týka aj regulačných činností ohľadne chemikálií podliehajúcich nariadeniu PIC, ktoré sú verejne dostupné, podľa ustanovení Rotterdamského dohovoru.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)