Postup oznámenia o vývoze

Vývozcovia so sídlom v členskom štáte EÚ musia oznámiť svoj úmysel vyviezť určité chemikálie do krajiny mimo EÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na chemikálie uvedené v prílohe I k nariadeniu PIC. Vývozcovia musia vývoz oznámiť poverenému vnútroštátnemu orgánu krajiny, z ktorej bude vývoz pochádzať, pred uskutočnením prvého vývozu v danom roku, ako aj pred prvým vývozom v každom následnom kalendárnom roku.

Každému oznámeniu o vývoze sa udelí jedinečný identifikátor, nazývaný referenčné identifikačné číslo. Toto číslo sa používa napríklad na uľahčenie colnej kontroly vývozov chemikálií uvedených v prílohe I.

Obsah oznámenia

Medzi hlavné prvky požiadaviek na údaje pri oznámení o vývoze patria:

  • Identifikácia látky, zmesi alebo výrobku, ktoré sa majú vyviezť. Obyčajne je to číslo EC, číslo CAS a chemický názov tak, ako je uvedený v nariadení.
  • Informácia o vývoze, ako napríklad krajina pôvodu, krajina určenia, očakávaný dátum prvého vývozu v danom roku, odhadované množstvo, ktoré sa má vyviezť, plánované použitie v krajine určenia, meno/názov a adresa vývozcu a dovozcu.
  • Informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné prijať.
  • Súhrn fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.
  • Použitia chemikálie v EÚ.
  • Súhrn regulačných obmedzení a ich dôvody.

Všetky požiadavky na údaje sa nachádzajú v prílohe II k nariadeniu PIC.

Úmysel vyviezť chemikáliu uvedenú v prílohe I sa musí oznámiť aspoň podľa tohto rozvrhu:

  • 35 dní predtým, ako sa má vývoz uskutočniť:vývozca musí úmysel oznámiť poverenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom má svoje sídlo.
  • 25 dní predtým, ako sa má vývoz uskutočniť: poverený vnútroštátny orgán potvrdí oznámenie a prepošle ho agentúre ECHA.
  • 15 dní predtým, ako sa má vývoz uskutočniť: agentúra ECHA pošle oznámenie poverenému vnútroštátnemu orgánu v dovážajúcej krajine mimo EÚ.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)