Zoznam chemikálií: Príloha I

Nariadenie PIC sa vzťahuje na zoznam položiek (pre jednotlivé chemikálie alebo skupiny chemikálií), ktoré sú uvedené v prílohe I a na zmesi obsahujúce tieto chemikálie v koncentrácii, v dôsledku ktorej (bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok) sa uplatňujú povinnosti označovania podľa nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008, ako aj na výrobky obsahujúce tieto chemikálie v nezreagovanej forme.

Tento zoznam sa v dôsledku regulačných opatrení prijatých podľa právnych predpisov EÚ a vývoja v rámci Rotterdamského dohovoru pravidelne aktualizuje. Je rozdelený do troch častí, ktorými sa vymedzujú jednotlivé povinnosti vzťahujúce sa na chemikálie.

Časť 1

Tieto položky podliehajú postupu oznámenia o vývoze. Patria sem všetky chemikálie, ktoré sú v rámci EÚ zakázané alebo prísne obmedzené v aspoň jednej zo štyroch podkategórií použitia vymedzených v nariadení PIC:

  • priemyselné chemikálie určené na odborné použitie
  • priemyselné chemikálie určené na spotrebiteľské použitie
  • pesticídy používané ako prípravky na ochranu rastlín
  • iné pesticídy, napríklad biocídne výrobky

Časť 2

Položky v časti 2 podliehajú okrem požiadavky oznámenia o vývoze ďalšej požiadavke, podľa ktorej má poverený vnútroštátny orgán vývozcu dostať vyhlásenie od orgánov v dovážajúcej krajine na preukázanie súhlasu orgánov s dovozom. Toto vyhlásenie sa nazýva výslovný súhlas.

Tieto chemikálie spĺňajú podmienky oznámenia PIC podľa Rotterdamského dohovoru, pretože sú v rámci EÚ zakázané alebo prísne obmedzené v jednej alebo dvoch kategóriách použitia vymedzených Rotterdamským dohovorom: v kategórii pesticídov alebo priemyselných chemikálií.

Časť 3

Položky v časti 3 podliehajú požiadavke oznámenia o vývoze a dodatočne aj požiadavke výslovného súhlasu, okrem prípadov, keď sa v obežníku PIC Rotterdamského dohovoru uverejní odpoveď na dovoz a sú splnené určité kritériá.

Sú to chemikálie, ktoré podliehajú postupu PIC opísanému v Rotterdamskom dohovore a sú uvedené v prílohe III k samotnému dohovoru.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)