Verificarea IMM-urilor

Pentru a asigura concurenţa loială şi tratamentul egal al solicitanţilor înregistrării în ceea ce priveşte plata redevenţelor, ECHA are responsabilitatea de a verifica categoria de mărime a întreprinderilor care se consideră eligibile pentru reducerile de redevenţă pentru IMM.

Dacă specificaţi în REACH-IT faptul că întreprinderea dumneavoastră este microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie şi consideraţi, prin urmare, că aveţi dreptul la reduceri de redevenţe pentru IMM, ECHA poate efectua oricând verificări cu privire la mărimea întreprinderii dumneavoastră.

Declararea greşită a mărimii întreprinderii dumneavoastră poate avea consecinţe grave. Consultaţi secţiunea 'How to determine the company size category [Cum se stabileşte categoria de mărime a întreprinderii]' şi dacă v-aţi dat seama că aţi declarat o mărime eronată a companiei, accesaţi secţiunea 'What to do if you incorrectly indicated the SME size category [Ce trebuie făcut dacă se indică eronat categoria de mărime a întreprinderii]'.

În cursul procedurii de verificare a IMM, vi se va solicita să furnizaţi documente justificative pentru susţinerea declaraţiei privind categoria de mărime a întreprinderii. Dacă documentele furnizate nu sunt suficiente pentru stabilirea categoriei de mărime a întreprinderii în cauză sau nu justifică mărimea declarată a întreprinderii în cauză, ECHA va comunica acest lucru printr-o decizie şi va emite facturile suplimentare corespunzătoare.

Dacă factura pentru restul de plată până la redevenţa de înregistrare aplicabilă nu este plătită la termen, decizia iniţială de înregistrare care atribuie un număr de înregistrare va fi revocată în consecinţă. Nu se mai permite utilizarea numărului de înregistrare atribuit iniţial.

Secţiunile de mai jos oferă informaţii mai detaliate cu privire la procedură.

 

Se solicită documente justificative
  1. Documente justificative* care prezintă structura acţionariatului la data depunerii (înregistrării, actualizării înregistrării, notificării etc.) în REACH-IT pentru întreprindere, inclusiv pentru toate întreprinderile partenere în mod direct şi indirect, precum şi cele asociate, din amonte şi din aval, luând în calcul orice acţiuni, drepturi de vot sau alte modalităţi de exercitare a influenţei, care sunt relevante pentru stabilirea legăturii/parteneriatului în sensul articolului 3 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

    *În privinţa documentelor justificative care prezintă acţionarii unei întreprinderi, unele dintre cele de mai jos pot fi avute în vedere, inclusiv cele mai recente acte adiţionale cu distribuirea acţiunilor: certificatul constatator de la Registrul Comerţului, statutul, actul constitutiv, acordul de asociere, registrul acţionarilor întreprinderii, etc.

  2. Copii ale tuturor situațiilor financiare oficiale (auditate, dacă este cazul), împreună cu notele însoțitoare și rapoartele anuale sau toate declarațiile fiscale anuale pentru ultimele două exerciții contabile aprobate anterioare datei fiecărei transmiteri, precum și cele ale oricărei întreprinderi partenere și/sau legate, în conformitate cu articolele 3, 4 și 6 din anexa la Recomandarea Comisiei.

  3. Un certificat/o informare oficială din partea unei Autorităţi oficiale** care confirmă numărul de angajaţi corespunzător cu numărul de unităţi de muncă anuale (UMA), în conformitate cu articolul 5 din anexa la Recomandarea Comisiei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare aprobate anterior datei fiecărei depuneri. Dacă aceste informaţii sunt incluse în rapoartele anuale sau notele la situaţiile financiare auditate, nu trebuie să prezentaţi aceste documente.

    **Un certificat oficial cu informaţii despre numărul de angajaţi al întreprinderii poate fi obţinut, fără titlu limitativ, de la unele dintre următoarele instituţii naţionale/locale: biroul de taxe, agenţia pentru venituri, biroul de asigurări, biroul forţelor de muncă, biroul de statistică, instituţia asigurărilor de sănătate, societatea privată de asigurări de sănătate, etc.

Nu uitaţi să trimiteţi documentele prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus tuturor partenerilor direcţi şi indirecţi, precum şi întreprinderilor legate din amonte şi din aval, luând în considerare orice acţiuni, drepturi de vot sau orice altă exercitare a influenţei cu relevanţă în stabilirea legăturilor/parteneriatelor în sensul articolului 3 din Recomandarea Comisiei.

Notă: Dacă întreprinderea şi/sau oricare dintre întreprinderile partenere şi asociate ale acesteia întocmesc conturi consolidate sau se includ prin consolidare în conturile unei alte întreprinderi, vă rugăm să transmiteţi declaraţiile consolidate cu notele însoţitoare aferente.

Dacă acţionaţi în calitate de Reprezentant Unic, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor trebuie să se facă prin referire la informaţiile privind numărul de angajaţi, cifra de afaceri şi bilanţul referitoare la producător, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunităţii care este reprezentat, inclusiv informaţiile relevante provenite de la întreprinderile legate şi cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunităţii, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

 

Rezultatul verificării

În urma analizei, ECHA va solicita documente suplimentare dacă este nevoie. După furnizarea tuturor documentelor, ECHA vă va comunica rezultatul.

  • În cazul în care se confirmă dreptul la redevenţe reduse, ECHA va comunica numai rezultatul verificării şi nu va emite nicio factură suplimentară (pentru completarea sumei integrale sau a taxei administrative).
  • În cazul în care documentele justificative dovedesc o mărime mai mare decât categoria declarată la data depunerii, ECHA va transmite o decizie în care precizează categoria identificată şi va emite facturi pentru diferenţa de plată pentru redevenţa de înregistrare aplicabilă pentru categoria corespunzătoare şi o taxă administrativă aplicabilă.

Totuşi, dacă solicitantul înregistrării nu oferă, în cadrul procedurii de verificare a IMM documente justificative suficiente, ori acestea lipsesc, acesta nu va fi considerat eligibil pentru reduceri de redevenţă pentru IMM. În consecinţă, ECHA va percepe de la solicitantul înregistrării diferenţa de plată până la valoarea redevenţei standard şi taxa administrativă pentru întreprinderi mari (care nu sunt IMM).

În conformitate cu articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul REACH şi articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, puteţi intenta o acţiune pentru reexaminarea legalităţii deciziei la Tribunalul Uniunii Europene în termen de două luni de la primirea notificării deciziei. Puteţi găsi link-uri utile către texte juridice care reglementează procedura, precum şi un aide-mémoire pentru depunerea cererilor pe pagina de internet a Tribunalului Uniunii Europene. 

 

Facturi pentru completarea sumei integrale şi taxe administrative

Aşa cum s-a explicat în secţiunea anterioară, în urma procedurii de verificare a categoriei IMM declarate, ECHA percepe diferenţa de plată a redevenţei corespunzătoare pentru categoria de mărime aplicabilă şi totodată o taxă administrativă din partea oricărui solicitant al înregistrării care a considerat în mod eronat că are dreptul la o reducere a taxei în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 privind redevenţele.. Valoarea taxei a fost iniţial stabilită prin decizia nr. MB/D/29/2010 a Consiliului de administraţie al ECHA privind clasificarea serviciilor, care a fost modificată prin decizia nr. MB/21/2012/D a Consiliului de administraţie și Decizia MB/14/2015 a Consiliului de administrație.

Prin urmare, dacă documentele justificative pe care le-aţi furnizat în cadrul procedurii de verificare IMM nu atestă categoria IMM declarată la data depunerii (înregistrării, actualizării înregistrării, notificării, etc.), ECHA va percepe de la dumneavoastră diferenţa de plată până la redevenţa aplicabilă pentru categoria de mărime corespunzătoare a întreprinderii în cauză, precum şi taxa administrativă aferentă.

Dacă în cadrul procedurii de verificare IMM nu furnizaţi documente justificative suficiente, ori acestea lipsesc, nu veţi fi considerat eligibil pentru reducerile de redevenţă pentru IMM. În consecinţă, ECHA va percepe diferenţa de plată până la valoarea standard a redevenţei şi taxa administrativă pentru întreprinderi mari (care nu sunt IMM).

În cele din urmă, dacă rectificaţi în mod corect mărimea întreprinderii dumneavoastră după ce aţi fost contact de ECHA, puteţi beneficia de o reducere de 50 la sută din taxa administrativă aferentă în anumite condiţiidetaliate în secţiunea despre 'What to do if you incorrectly indicated the SME size category' [Ce trebuie făcut dacă se indică eronat categoria de mărime a întreprinderii].

Consultaţi secţiunea Taxe administrative pentru a identifica taxele în funcţie de mărimea întreprinderii.

 

Revocarea deciziilor de înregistrare

Solicitanţii înregistrării, care nu au reuşit să îşi dovedească dreptul la reducerile de redevenţă pentru IMM conform solicitării, trebuie să plătească redevenţele corespunzătoare, astfel cum sunt comunicate în decizia ECHA care încheie procedura de verificare IMM a acestora şi în facturile corespunzătoare în termenul stabilit.

Pe facturile suplimentare emise după verificarea IMM este indicat un termen iniţial de plată. Dacă nu se primeşte plata, termenul de plată va fi prelungit încă o dată. Dacă solicitantul înregistrării nu plăteşte integral până la termenul de plată prelungit, ECHA va revoca decizia prin care a acceptat anterior înregistrarea. Prin urmare, nu se mai permite utilizarea numărului de înregistrare, acesta fiind dezactivat din baza de date a ECHA. De asemenea, nu se va restitui nici o parte din redevenţa de înregistrare plătită deja la data depunerii cererii de înregistrare. Decizia de revocare va fi comunicată întreprinderii, iar ECHA va informa autorităţile competente ale statelor membre în acest sens.

În conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul REACH, solicitanţii înregistrării pot contesta decizia de revocare în faţa Camerei de recurs a ECHA în termen de trei luni de la primirea notificării cu privire la această decizie. Procedura privind depunerea contestaţiilor este descrisă în secţiunea aferentă de pe pagina de internet a Camerei de recurs. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)