Identyfikacja substancji

Identyfikacja substancji

Rozporządzenia REACH, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) i rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych skupiają się na substancjach. Na przykład rozporządzenie REACH określa wymóg przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej każdej produkowanej lub importowanej substancji chemicznej. Podstawę dokumentacji stanowi jednoznaczna i dokładna identyfikacja substancji.

Dokładne określenie tożsamości substancji jest nieodzownym punktem wyjścia dokonania rejestracji na podstawie REACH, a także zachowania zgodności z przepisami rozporządzeń CLP oraz w sprawie produktów biobójczych. Umożliwia to również prawidłową identyfikację substancji szkodliwych. Pozwala na wdrożenie właściwych środków zarządzania ryzykiem służących do kontrolowania zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska stwarzanych przez takie substancje.

Pierwsze kroki