Cztery kroki prowadzące do skutecznej identyfikacji substancji

ECHA opracowała cztery kroki prowadzące do skutecznej identyfikacji substancji. Te kroki i nasze porady pomogą właściwie zidentyfikować substancję.

 

1. Analiza substancji
 1. Najpierw ustal, czy posiadasz już niezbędne dane analityczne umożliwiające identyfikację substancji do celów REACH. Podmiot niebędący producentem może zwrócić się o te informacje do dostawcy. Jeśli posiadasz niezbędne dane analityczne, przejdź do kroku 1d; w przeciwnym razie przejdź do kroku 1b.
 2. Wybierz reprezentatywną próbę substancji lub kilka próbek z różnych partii lub z różnych punktów czasowych w trakcie produkcji. Możliwe, że importer mieszanin będzie musiał zwrócić się do dostawcy o próbki substancji zastosowanych w mieszaninie.
 3. Określenie prawidłowej strategii analizy na początku pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Na tym etapie rozważ, czy posiadasz niezbędne własne możliwości funkcjonalne i wiedzę. Jeśli nie, należy zwrócić się do dostawcy usług lub laboratorium posiadającego wiedzę w zakresie analiz do celów REACH. Należy pamiętać, że analiza identyfikacji substancji nie musi być wykonywana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).
 4. Niezależnie od wybranej drogi efekt powinien być ten sam: zbiór badań/informacji analitycznych, który w pełni identyfikuje substancję. Widma, chromatogramy i inne informacje analityczne powinny być dobrej jakości i w pełni zinterpretowane.
 5. W przypadku trudności w interpretacji lub problemów technicznych w przeprowadzeniu analizy należy przygotować rzetelne uzasadnienie naukowe oraz zastosować techniki alternatywne. Ponownie przydatny może być wkład ekspertów.
 6. Tekst prawny określa, że oprócz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub chromatografii gazowej (GC) należy wykonać badanie metodą spektroskopii promieniowania ultrafioletowego (UV), podczerwonego (IR) i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) lub spektroskopii masowej (MS). W przypadku substancji nieorganicznych niezbędnymi alternatywami mogą być spektroskopia metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i atomowa spektrofotometria absorpcyjna (AAS). Zastosowanie i interpretacja wyników tych technik wymaga specjalistycznej wiedzy.

 

2. Określenie szczegółowego składu substancji
 1. W wyniku analizy powinien już zostać ustalony pełen skład substancji.
 2. Analiza pojedynczej próbki nie uwzględnia różnic wynikających ze źródła (np. materiałów wyjściowych) i procesu produkcyjnego. Różnice te są uwzględnione w zakresach stężenia, które mogą stanowić część certyfikatu analizy lub specyfikacji kontroli jakości.
 3. W przypadku typowej, dobrze zdefiniowanej substancji skład powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób: 

   

  Nazwa Typowe stężenie (%) Zakres stężeń (%)
  Składnik A 90 85 – 96 
  Składnik (zanieczyszczenie) B 6 4-7
  Składnik (zanieczyszczenie) C 2 0-3
  Składnik (zanieczyszczenie) D 2 0-3

 

3. Nazwa substancji
 1. Na podstawie składu konieczne będzie określenie ogólnej identyfikacji – nazwy substancji.
 2. W zależności od stopnia złożoności substancji obowiązują różne zasady. Można je znaleźć w „Poradniku dotyczącym identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP”. W razie wątpliwości co do nazwy substancji można zwrócić się o pomoc do eksperta.

 

4. Nadanie identyfikatora numerycznego
 1. Na stronie internetowej ECHA „Informacje na temat substancji chemicznych” skorzystaj z narzędzia „Wyszukiwanie chemikaliów”, aby ustalić, czy dana substancja ma już numer WE lub numer w wykazie.
 2. Zazwyczaj nazwę substancji chemicznej łączy się z numerem w wykazie, takim jak numer EINECS lub CAS, ale nie jest to konieczne. Numer ten często widnieje na karcie charakterystyki (SDS) lub certyfikacie analizy. W celu ustalenia, czy dana substancja ma już numer w wykazie, można skorzystać z pomocy eksperta.

Po zebraniu tych informacji należy przełożyć je na elektroniczny format dokumentacji w systemie IUCLID.

Do celów rejestracji REACH w dokumentacji przedkładanej przez wiodącego rejestrującego należy umieścić graniczny skład substancji. Graniczny skład odzwierciedla skład substancji wszystkich uczestników wspólnego przedkładania danych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)