Jak zmienić identyfikator Państwa substancji

ECHA oferuje usługę zmiany identyfikatorów chemicznych zarejestrowanej substancji.

Jeżeli substancję zidentyfikowano nieprawidłowo, można zwrócić się do ECHA o zmianę głównych identyfikatorów rejestracji, np. numeru WE. Zmiana identyfikatorów chemicznych nie wpływa na prawo do produkcji lub importu.

Wniosek o zmianę można wysłać za pomocą formularza internetowego. Jeżeli zmiana dotyczy wspólnej rejestracji i ma na nią wpływ, wiodący rejestrujący będzie musiał dołączyć do formularza internetowego „plan wspólnego przedłożenia" obejmujący uzgodnienia wszystkich współrejestrujących dotyczące dostosowania identyfikatora substancji.

Po otrzymaniu wniosku ECHA sprawdza, czy może on zostać rozpatrzony. Jeżeli Agencja uzna, że usługę można wyświadczyć, nakłada na każdego rejestrującego opłatę, której wysokość jest uzależniona od przewidywanego nakładu pracy.

W ramach tej usługi ECHA nie będzie weryfikować zgodności dokumentacji rejestracyjnej z wymaganiami w zakresie informacji dotyczących tożsamości substancji wynikającymi z rozporządzenia REACH. W praktyce oznacza to, że jeżeli rejestracja zostanie wybrana do weryfikacji zgodności po zmianie identyfikatorów chemicznych, może zostać uznana za niespełniającą wymogów w odniesieniu do tożsamości substancji.

Minimalna opłata wynosi 300 euro dla każdego rejestrującego, dla którego wymagana jest zmiana identyfikatora substancji.  Zakres opłaty określono w decyzji zarządu ECHA. Termin płatności faktury wynosi 30 dni. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Po otrzymaniu opłaty ECHA aktualizuje informacje dotyczące identyfikatora w REACH-IT. Wiodący rejestrujący i współrejestrujący są informowani o zakończeniu procedury za pośrednictwem REACH-IT i otrzymują stosowny termin na przedłożenie zaktualizowanej rejestracji z prawidłowymi identyfikatorami.

 

Related news

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)