Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy stosujący substancje z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję. 

Podczas stosowania substancji dalsi użytkownicy muszą przestrzegać warunków określonych w zezwoleniu, które dostawca jest zobowiązany opisać w karcie charakterystyki.

Jak sprawdzić, czy stosowanie substancji z załącznika XIV jest objęte zezwoleniem?

Numer zezwolenia znajduje się w karcie charakterystyki dostarczonej przez dostawcę. Jest on także umieszczony na etykiecie substancji lub mieszaniny. Numer ma postać „REACH/x/x/x”. Jeśli nie można znaleźć tego numeru, należy skontaktować się z dostawcą.

Termin zgłoszenia i wymagane dane

Należy powiadomić ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszego dostarczenia substancji dalszemu użytkownikowi. Obowiązek ten powstaje po publikacji decyzji o udzieleniu zezwolenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Należy przedłożyć następujące informacje:

  • dane przedsiębiorstwa, 
  • numer zezwolenia, 
  • dane kontaktowe. 

Można także przekazać dane o przeciętnej rocznej ilości stosowanej substancji i liczbie pracowników stosujących tę substancję. Ponadto można przedstawić krótkie, dodatkowe informacje na temat stosowania substancji oraz udziału w ewentualnych działaniach zastępczych.

Przedłożenie zgłoszenia

Zgłoszenie można złożyć jedynie poprzez aktywne konto w systemie REACH-IT (zob. krok 1 i 2 poniżej). Linki do REACH-IT znajdują się po prawej stronie tej strony.

  • Zarejestruj się w REACH-IT (ten etap może zostać pominięty, jeżeli Państwa przedsiębiorstwo ma już konto REACH-IT).
  • Zaloguj się do REACH-IT, a następnie wybierz z menu pozycję „zgłoszenie dalszego użytkownika dotyczące zastosowań objętych zezwoleniem”.
  • Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora przedkładania on-line.

W sekcji „POWIĄZANE” poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego.