REACH-IT

REACH-IT jest głównym systemem informatycznym wspierającym przedsiębiorstwa, właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Chemikaliów przy bezpiecznym przedkładaniu, przetwarzaniu danych i dokumentacji oraz zarządzaniu nimi. Każdy z tych trzech podmiotów ma dostęp do specyficznych funkcji systemu REACH-IT, które może wykorzystać do spełnienia stawianych mu wymogów na mocy rozporządzeń REACH i CLP. System REACH-IT zapewnia również bezpieczny sposób komunikacji między tymi trzema podmiotami, aby pomóc im skoordynować przetwarzanie oraz ocenę danych i dokumentacji.