REACH-IT

REACH-IT jest głównym systemem informatycznym wspierającym przedsiębiorstwa, właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Chemikaliów przy bezpiecznym przedkładaniu, przetwarzaniu danych i dokumentacji oraz zarządzaniu nimi. Każdy z tych trzech podmiotów ma dostęp do specyficznych funkcji systemu REACH-IT, które może wykorzystać do spełnienia stawianych mu wymogów na mocy rozporządzeń REACH i CLP. System REACH-IT zapewnia również bezpieczny sposób komunikacji między tymi trzema podmiotami, aby pomóc im skoordynować przetwarzanie oraz ocenę danych i dokumentacji.

 

Proces rejestracji

Omówienie procesu rejestracji substancji w ECHA. Przedstawiamy zarys procesu, który rozpoczyna się od złożenia zapytania, które jest pierwszym krokiem niezbędnym do zarejestrowania substancji. Podajemy również informacje na temat procesu wspólnego przedkładania, jeżeli substancja jest wytwarzana lub importowana przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo. Można także zapoznać się z ogólnym zarysem przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej w narzędziu IUCLID oraz jej przedkładania za pomocą systemu REACH-IT. Znajdują się też informacje, w jaki sposób zwrócić się z wnioskiem o przyznanie numeru rejestracji substancji zgłoszonej (tak zwanej NONS) przez system REACH-IT.


Przygotowywanie i przedkładanie zapytania

Wstęp dotyczący przypadków, w których należy przedłożyć zapytanie. Przedstawiamy sposób przygotowywania dokumentacji wraz z zapytaniem za pomocą narzędzia IUCLID oraz sposób jej przedkładania do ECHA przez system REACH-IT (zob. też podręcznik: przygotowanie dokumentacji wraz z zapytaniem).


Przygotowywanie i składanie wspólnego przedłożenia

Krótkie wyjaśnienie, w jakich przypadkach wymagane jest wspólne przedłożenie, oraz schemat jego składania.


Rejestracja substancji

Krótki zarys dotyczący przygotowywania i przedkładania dokumentacji rejestracyjnej do ECHA przez system REACH-IT (zob. też podręcznik: przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i PPORD).


Zwrócenie się z wnioskiem o numer rejestracji dla NONS

Wyjaśnienie, w jaki sposób za pomocą systemu REACH-IT należy złożyć wniosek o numer rejestracji dla substancji zgłoszonych (tak zwanych NONS) oraz jakich informacji szczegółowych wymaga ECHA w celu przyznania numeru rejestracji. Można tu znaleźć łącze do listy kontaktowej odpowiednich organów państw członkowskich oraz wyznaczonych organów krajowych.

 

Składanie wniosku o udzielenie zezwolenia

Krótki poradnik przedstawiający krok po kroku, w jaki sposób przedłożyć wspólny lub indywidualny wniosek o udzielenie zezwolenia. Przedstawiono proces rejestracji w systemie REACH-IT, tworzenie dokumentacji w programie IUCLID oraz przedkładanie jej za pomocą systemu REACH-IT. (Zob. również podręcznik: Jak przygotować i przedkładać wniosek o udzielenie zezwolenia).

 

 

Przygotowywanie i przedkładanie zgłoszenia PPORD

Krótki zarys procesu przygotowywania i przedkładania zgłoszenia PPORD do Agencji, a także zwracania się o rozszerzenie zgłoszenia PPORD. (Zob. również podręcznik: Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD).

 

 

Zgłaszanie substancji w wyrobach

Krótki poradnik prezentujący sposób przedkładania zgłoszeń do ECHA, jeżeli wytwarzany lub importowany wyrób zawiera substancje znajdujące się na liście kandydackiej. Zamiast korzystania z systemu REACH-IT możliwe jest zgłoszenie za pomocą formularza internetowego; zamieszczono bezpośrednie łącze wraz z samouczkiem internetowym. (Zob. również podręcznik: Jak przygotować zgłoszenie substancji w wyrobach).

 

 

Przedkładanie zgłoszeń od dalszych użytkowników dotyczących zastosowań objętych zezwoleniem

Krótki poradnik na temat przedkładania zgłoszeń od dalszych użytkowników dotyczących substancji na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, dla których udzielono zezwolenia w łańcuchu dostaw. Link do formularza internetowego dotyczącego przedkładania jest dostępny na tej stronie internetowej.

 

Przedkładanie raportu dalszego użytkownika odnośnie do niezatwierdzonych zastosowań

Krótki poradnik przedstawiający krok po kroku proces przedkładania raportu dalszego użytkownika odnośnie do zastosowań nieobjętych scenariuszem narażenia dostawcy, za pośrednictwem formularza internetowego online albo REACH-IT. Formularz internetowy jest dostępny na tej stronie internetowej wraz z samouczkiem online. (Zob. również podręcznik: Jak sporządzać raport dalszego użytkownika).

 

Przedkładanie raportu dalszego użytkownika odnośnie do różnic w klasyfikacji

Krótki poradnik przedstawiający krok po kroku proces przedkładania raportu dalszego użytkownika, za pośrednictwem REACH-IT, jeżeli klasyfikacja substancji przez dalszego użytkownika różni się od klasyfikacji dokonanej przez jego dostawców. (Zob. również Podręcznik przedkładania danych – Część 21: Jak sporządzić i przedłożyć raport dalszego użytkownika za pomocą IUCLID 5).

 

Składanie i aktualizacja zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania

Krótki poradnik przedstawiający krok po kroku jak przygotować zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania za pomocą IUCLID lub dokumentacji online REACH-IT  (zob. również podręcznik: Jak przygotować zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania).

 

Składanie wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w mieszaninach

Krótki zarys przygotowywania wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w mieszaninach i przebiegu procedury po przedłożeniu wniosku. Zamieszczono bezpośrednie łącze do formularza internetowego służącego do przedłożenia wniosku. (Zob. również podręcznik: Jak przygotować wniosek w sprawie stosowania alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninie).

 

 

Przygotowywanie i przedkładanie dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

Krótki poradnik krok po kroku na temat przygotowywania i przedkładania dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Na stronie znajduje się bezpośredni link do formularza internetowego do przedkładania dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania oraz link do modelu raportu dotyczącego zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania oraz do odpowiednich wytycznych.