Proces rejestracji

Producenci i importerzy substancji w ilości wynoszącej co najmniej jedną tonę rocznie muszą zebrać informacje dotyczące właściwości tych substancji i przekazać je do ECHA w dokumentacji rejestracyjnej. Pierwszym krokiem procesu rejestracji substancji przez ECHA jest złożenie zapytania. Po pomyślnym złożeniu zapytania konieczne będzie przygotowanie i złożenie — indywidualnie albo wspólnie — do ECHA dokumentacji rejestracyjnej. Rejestracja powinna nastąpić w ramach wspólnego przedkładania, jeżeli ta sama substancja jest wytwarzana lub wprowadzana do obrotu przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo. Dalsze informacje dotyczące indywidualnej albo wspólnej rejestracji substancji można znaleźć na tej stronie.

W przypadku posiadania uznanego numeru zgłoszenia na mocy dyrektywy 67/548/EWG (tak zwanym NONS), poniżej można znaleźć informacje dotyczące sposobu uzyskania numeru rejestracji w ramach REACH bez przedkładania dokumentacji rejestracyjnej do ECHA.

 

Przygotowywanie i przedkładanie zapytania

Przed dokonaniem rejestracji mają Państwo obowiązek przygotowania i przedłożenia zapytania do ECHA w odniesieniu do 1) wszystkich niewprowadzonych substancji, oraz 2) wprowadzonych substancji, które nie zostały wstępnie zarejestrowane. Proces zapytania ma miejsce przed wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu.

Należy również powiadomić ECHA o dodatkowych informacjach niezbędnych do aktualizacji rejestracji z uwagi na zwiększenie zakresu wielkości obrotu.

Po przeprowadzeniu oceny zapytania, ECHA ułatwia kontakt między Państwem a poprzednimi i/lub potencjalnymi rejestrującymi, aby umożliwić udostępnienie danych i wspólne przedłożenie.

Przygotowanie dokumentacji wraz z zapytaniem w programie IUCLID 

 1. Dokumentację należy opracować za pomocą najnowszej wersji programu IUCLID.
 2. Za pomocą wtyczki Asystenta Sprawdzania w programie IUCLID należy wykryć wszelkie brakujące informacje i przeprowadzić wstępną kontrolę niektórych „reguł biznesowych".
 3. Należy złożyć dokumentację wraz z zapytaniem za pośrednictwem systemu REACH-IT.

Dalsze informacje znajdują się w podręczniku: Jak przygotować dokumentację wraz z zapytaniem

 

Przygotowywanie i przedkładanie wspólnego przedłożenia

Na wspólne przedłożenie składa się co najmniej dwóch potencjalnych rejestrujących, którzy wytwarzają lub wprowadzają do obrotu tę samą substancję. W celu przygotowania wspólnego przedłożenia potencjalni rejestrujący mają obowiązek stworzyć Forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) w celu udostępnienia danych o wewnętrznych cechach substancji, którą mają zamiar wspólnie przedłożyć do ECHA, oraz uzgodnienia klasyfikacji i oznakowania substancji, o ile to możliwe.

Potencjalni rejestrujący decydują o wyborze wiodącego rejestrującego, który następnie przedłoży ich rejestrację z dużym wyprzedzeniem przed terminem rejestracji. Podmioty dokonujące tego samego wspólnego przedłożenia również przedkładają rejestrację, ale dopiero wówczas, gdy dokumentacja wiodącego rejestrującego przeszła etap sprawdzenia reguł biznesowych w systemie REACH-IT w procesie przedkładania.

Gdy Agencja dokona pełnego rozpatrzenia dokumentacji wiodącego rejestrującego i potwierdzi wniesienie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej, wiodący rejestrujący otrzyma numer rejestracji. Pozostali współrejestrujący otrzymają odrębnie swoje numery rejestracji, kiedy ich dokumentacja zostanie uznana przez ECHA za kompletną.

 

 

Rejestracja Państwa substancji

Potencjalni rejestrujący substancje (w ilości co najmniej jednej tony rocznie) mają obowiązek przygotować i przedłożyć do ECHA dokumentację rejestracyjną. Należy pamiętać, aby aktualizować Państwa dokumentację rejestracyjną, jeśli Państwa przedsiębiorstwo uzyska istotne informacje.

Dokumentację można przygotować za pomocą najnowszej wersji programu IUCLID i przedłożyć za pośrednictwem systemu REACH-IT.  Jednak jeśli są Państwo członkiem wspólnego przedkładania (nie wiodącym rejestrującym), mogą Państwo przygotować swoją rejestrację online bezpośrednio w systemie REACH-IT.

Przygotowywanie i przedkładanie dokumentacji

 1. Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem: Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD.
 2. Należy wprowadzić wymagane informacje w programie IUCLID w celu skompletowania Państwa zbioru danych o substancji.
 3. Można skorzystać z narzędzia Chesar do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego i opracowania Państwa raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR), o ile to właściwe.
 4. Po utworzeniu kompletnego zbioru danych o substancji należy opracować ostateczną dokumentację rejestracyjną za pomocą Kreatora tworzenia dokumentacji w programie IUCLID.
 5. Za pomocą wtyczki Asystenta Sprawdzania w programie IUCLID należy wykryć wszelkie brakujące informacje i przeprowadzić wstępną kontrolę niektórych „reguł biznesowych".
 6. Należy skorzystać z wtyczki rozpowszechniania informacji w programie IUCLID w celu stwierdzenia, które informacje z Państwa dokumentacji zostaną ujawnione przez ECHA.
 7. Należy skorzystać z wtyczki obliczania opłaty w programie IUCLID w celu oszacowania opłaty związanej z Państwa rejestracją.
 8. Należy wyeksportować dokumentację z programu IUCLID i przedłożyć ją za pośrednictwem systemu REACH-IT.

 

Zwracanie się z wnioskiem o numer rejestracji dla NONS

Można zwrócić się o numer rejestracji w ramach REACH dla substancji mającej uznany numer zgłoszenia na mocy dyrektywy 67/548/EWG (tak zwany NONS).

W celu uzyskania tego numeru rejestracji należy najpierw zalogować się do systemu REACH-IT z wykorzystaniem odpowiedniego konta REACH-IT, tzn. producenta krajowego, importera lub wyłącznego przedstawiciela (w ramach dyrektywy 67/548/EWG zwanego jedynym przedstawicielem). Następnie ECHA przydzieli numery rejestracji dla wszystkich zgłoszeń i przekaże je za pośrednictwem systemu REACH-IT na wniosek właściciela zgłoszenia.

Wniosek o przyznanie numeru rejestracji dla zgłoszonej substancji

Będą Państwo zobowiązani podać następujące szczegółowe informacje w module REACH-IT:

 • Zgłoszenie i numer ELINCS dla substancji zgłoszonej.
 • Nazwa zgłaszającego, miasto i kraj w brzmieniu dokładnie odpowiadającym określonym w zgłoszeniu (sekcja 0.2.10 pliku SNIF (Summary Notification Interchange Format - format wymiany streszczenia zgłoszenia)).
 • O ile to właściwe: poszczególne listy lub umowy pochodzące od reprezentowanych przez Państwa producentów spoza UE, w których deklaruje się, że zostali Państwo wyznaczeni jako ich wyłączni przedstawiciele w ramach REACH dla zgłoszonej substancji. Listy powinny być zapisane w formacie PDF i napisane w jednym z języków UE.
 • O ile to właściwe: list lub umowę pochodząca od poprzedniego jedynego przedstawiciela na mocy dyrektywy 67/548/EWG, określające, że nie będzie on już pełnił roli jedynego przedstawiciela i że zgadza się na przekazanie Państwu swoich obowiązków jako nowo wyznaczonemu wyłącznemu przedstawicielowi na mocy REACH dla substancji zgłoszonej. Listy powinny być zapisane w formacie PDF i napisane w jednym z języków UE.

Uwaga: Jeżeli Państwa szczegółowe dane określone w systemie REACH-IT są zgodne ze zgłoszeniem, system REACH-IT automatycznie przydzieli numer rejestracji. Jeżeli szczegółowe dane nie są zgodne, system REACH-IT nie przydzieli numeru rejestracji, a zgłaszający będzie musiał skontaktować się z odnośnym właściwym organem państwa członkowskiego w celu wyjaśnienia sytuacji.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)