Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Złóż wniosek

Etap 1:

Utwórz konto w portalu REACH-IT, jeżeli jeszcze go nie masz. Jeżeli masz już konto, upewnij się, że wszystkie informacje są aktualne.

Należy zauważyć, że do określenia opłaty za wniosek ECHA zastosuje wielkość przedsiębiorstwa zgłoszoną w koncie REACH-IT.

Etap 2:

Utworzenie dokumentacji IUCLID.

Zastosuj się do instrukcji z podręcznika.

Etap 3:

Złóż wniosek w portalu REACH-IT.

Zastosuj się do instrukcji z podręcznika.

W przypadku wspólnych wniosków należy zastosować instrukcje z etapu 4.

Prześlij swój wniosek w pierwszych dniach okresu składania wniosków, aby na pewno przejść kontrolę reguł biznesowych przed końcem terminu składania wniosków dotyczących danej substancji.

Etap 4:

Jeżeli składasz wspólny wniosek, postępuj według etapów przedstawionych na poniższym wykresie.

Jeżeli nie składasz wspólnego wniosku, pomiń ten etap i przejdź bezpośrednio do punktu 5.

Szczegółowy opis tych etapów jest dostępny w odpowiednim podręczniku. Wszystkie etapy składania wniosków przez wnioskodawców i współwnioskodawców należy wykonywać w portalu REACH IT.

Składanie wniosku o udzielenie zezwoleniaW portalu REACH-IT złóż wniosek jako wspólny wniosek Przekaż informacje o zastosowaniu, zakresie i roli w łańcuchu dostawPrześlij współwnioskodawcom wspólny wniosek i kod bezpieczeństwa, aby mogli potwierdzić swój udziałZaloguj się w portalu REACH-IT i potwierdź udział przez przekazanie informacjio zastosowaniu, zakresie i roli w łańcuchu dostawPoczekaj, aż wszyscy współwnioskodawcy przekażą swoje informacjeSprawdź i ukończ wspólny wniosek w portalu REACH-ITwnioskodawca składający wniosekwspółwnioskodawcy

Etap 5:

Ukończenie opracowywania szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań, dla których zostały złożone wnioski.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli reguł biznesowych i przed wysłaniem faktury ECHA dokona przeglądu proponowanego „krótkiego tekstu” dotyczącego szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań, który będzie opublikowany na stronie internetowej ECHA.

Gdy ECHA ustanowi wstępną wersję „krótkiego tekstu”, zwróci się o przedstawienie uwag w wyznaczonym terminie. ECHA wykorzysta przekazane uwagi jako podstawę do sfinalizowania „krótkiego tekstu” i przekaże ostateczną wersję.

Powiadomienia w sprawie „krótkiego tekstu” dotyczącego szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań oraz faktury są przesyłane za pośrednictwem wiadomości portalu REACH-IT.

Etap 6:

Opłać fakturę we wskazanym na niej terminie.

Kontrola reguł biznesowych, ostatni dzień składania wniosków i faktura

Kontrola reguł biznesowych ma na celu zapewnienie, aby wniosek spełniał zestaw koniecznych warunków administracyjnych. Wniosek musi przejść ten etap, zanim ECHA odpowiednio rozpatrzy wniosek i przeprowadzi wymagane procesy regulacyjne. Należy zauważyć, że pozytywny wynik kontroli reguł biznesowych potwierdza jedynie możliwość przyjęcia dokumentacji do przetwarzania, nie zaś jej kompletność.

Gdy ECHA przeprowadzi te kontrole, obliczy opłatę za wniosek o udzielenie zezwolenia i prześle fakturę. Aby skorzystać z przepisów przejściowych określonych w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia REACH, wnioskodawcy powinni złożyć wnioski do ECHA z wystarczającym wyprzedzeniem przed ostatnim dniem składania wniosków, tak aby w przypadku niepowodzenia weryfikacji pod kątem reguł biznesowych mogli ponownie złożyć wniosek jeszcze przed upływem terminu składania wniosków (szczegółowe informacje można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach 571 i 572). Opłatę należy uiścić w terminie wskazanym na fakturze.

Weryfikacja MŚP

Proces składania wniosków o udzielenie zezwolenia podlega takim samym warunkom weryfikacji MŚP jak proces rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. W przypadku ubiegania się o obniżenie opłaty ECHA zweryfikuje kategorię wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli oświadczenie, że firma jest MŚP, będzie nieprawdziwe, ECHA pobierze od firmy opłatę administracyjną, oprócz opłaty z tytułu odpowiedniej kategorii wielkości przedsiębiorstwa.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2