Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Opracuj strategię składania wniosku

Jeżeli którakolwiek z twoich substancji podlega udzieleniu zezwolenia, następnym krokiem jest opracowanie strategii postępowania.

Należy:

  • zbadać, czy istnieją bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne i ocenić, czy możliwe jest zastąpienie ich; oraz
  • ocenić również znaczenie substancji dla twojego przedsiębiorstwa i twojego łańcucha dostaw.

Jeżeli stwierdzisz, że musisz nadal stosować tę substancję lub wprowadzać ją do obrotu po dacie ostatecznej, twoje lub inne przedsiębiorstwo w twoim łańcuchu dostaw będzie musiało ubiegać się o udzielenie zezwolenia przed upływem terminu składania wniosków określonym w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Objęcie łańcucha dostaw

Producenci, importerzy lub dalsi użytkownicy mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia, istnieją jednak różnice w objęciu łańcucha dostaw w zależności od tego, kto składa wniosek. Udzielone zezwolenie obejmuje wszystkie niższe ogniwa łańcucha dostaw wnioskodawcy w odniesieniu do konkretnego zastosowania. Obejmuje ono również bezpośredniego dostawcę wnioskodawcy (ale tylko o jedno ogniwo wyżej w łańcuchu dostaw), o ile dostawca ten sam nie stosuje przedmiotowej substancji.

Istotna jest komunikacja w łańcuchu dostaw, aby wiedzieć co planują robić inni i aby potencjalnie wspólnie opracować plan. Można wykorzystać serwis partnerów, aby znaleźć potencjalnych partnerów (takich jak przedsiębiorstwa, konsorcja, stowarzyszenia branżowe i firmy konsultingowe) albo aby dodać do niego informacje o sobie, aby inni mogli nas znaleźć.

Indywidualny czy wspólny wniosek?

Wniosek może złożyć pojedynczy wnioskodawca lub grupa wnioskodawców (tj. wspólny wniosek). Z uwagi na możliwą złożoność wspólnych wniosków i związane z nimi kwestie techniczne ECHA zaleca, aby opracowywać i składać wspólne wnioski, gdy:

  1. wszyscy współwnioskodawcy w grupie ubiegają się o wszystkie zastosowania we wspólnym wniosku o udzielenie zezwolenia; oraz
  2. znaleźli oni dopuszczalny sposób udostępniania wszystkich informacji przekazywanych we wniosku.

W skomplikowanych przypadkach może być wskazane, aby każdy ze współwnioskodawców złożył swój wniosek odrębnie.

Opracuj strategię składania wniosku

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1