Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Zaangażuj się w przygotowanie opinii

Konsultacje rozpoczynają się po tym, jak Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikuje na swojej stronie internetowej szeroki zakres informacji dotyczących zastosowań, dla których zostały złożone wnioski, zapraszając zainteresowane strony do udostępniania informacji o możliwych alternatywnych substancjach lub technologiach względem tych zastosowań.

Konsultacje trwają przez osiem tygodni i w tym czasie masz możliwość udzielenia publicznej odpowiedzi na wszelkie otrzymane uwagi.

Wstępne opinie RAC i SEAC

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) sporządzą swoje wstępne opinie w ciągu 10 miesięcy od otrzymania wniosku. Opinie Komitetów opierają się na wniosku, jak również na wszelkich informacjach dotyczących możliwych rozwiązań alternatywnych otrzymanych w ramach konsultacji i wszystkich dodatkowych przedstawionych informacjach.

W ramach tego procesu możesz zostać:

  • wezwany do przedstawienia szczegółowych informacji w celu wyjaśnienia kwestii związanych z twoim wnioskiem; lub
  • zaproszony do uczestnictwa w rozmowach trójstronnych ze sprawozdawcami RAC i SEAC w celu omówienia informacji zgromadzonych w ramach konsultacji lub wszelkich kwestii technicznych lub naukowych związanych z twoim wnioskiem.

Możesz przedstawić swoje uwagi dotyczące wstępnej opinii w ciągu dwóch miesięcy od momentu jej otrzymania. RAC i SEAC formułują swoje ostateczne opinie, uwzględniając twoje ewentualne uwagi dotyczące wstępnej opinii. Sekretariat przesyła opinie do Komisji Europejskiej, państw członkowskich i do ciebie. Wersje nieopatrzone klauzulą poufności są publikowane na stronie internetowej ECHA.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2