Plany i sprawozdania

ECHA plalnuje swoje działania w drodze wieloletnich programów prac oraz rocznych programów prac. Sprawozdania ogólne ECHA zawierają informacje na temat działań zrealizowanych przez agencję w danym roku.

Na początku ECHA wdrożyła trzyletni pogram prac, który był poddawany stopniowej, rocznej weryfikacji. Do każdego kolejnego planowanego okresu dodawano lub odejmowano jeden rok. Począwszy od 2014 r. ECHA wdroży strategię średnioterminową na 5 lat, określoną w wieloletnim programie prac na lata 2014-2018.

W czerwcu 2013 r. nowy projekt wieloletniego programu prac na lata 2014-2018 zostanie poddany publicznej konsultacji, a we wrześniu 2013 r. dokument końcowy zostanie przyjęty przez zarząd ECHA.

Roczny program prac zawiera cele agencji na dany rok, które są mierzone w stosunku do określonych wskaźników oraz celów przyjętych na dany rok. Do końca października każdego roku zarząd ECHA przyjmuje roczny plan prac agencji na kolejny rok.

Bezpośrednio po zakończeniu danego roku kalendarzowego agencja sporządza ogólne sprawozdanie za dany rok, przyjęte przez zarząd ECHA do końca kwietnia.

 

Programy pracy

Sprawozdania szczegółowe

Ramy prawne przewidują również opracowywanie przez ECHA regularnych sprawozdań koncentrujących się na konkretnych sprawach opisanych poniżej.

REACH

Sprawozdania z alternatyw dla badań na zwierzętach

Na mocy art. 117 ust. 3 REACH Agencja, zgodnie z celem propagowania metod badawczych niewymagających wykorzystania zwierząt, co trzy lata przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie w sprawie stanu wdrożenia i stosowania metod badawczych niewymagających wykorzystania zwierząt oraz w sprawie strategii badawczych stosowanych do uzyskiwania informacji na temat swoistych właściwości oraz do oceny ryzyka, w celu spełnienia wymagań rozporządzenia REACH.

ECHA przedłożyła pierwsze sprawozdanie tego rodzaju w czerwcu 2011 r., drugie w czerwcu 2014 r., a trzecie w czerwcu 2017 r.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) (Sprawozdanie z alternatyw dla badań na zwierzętach) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) (Streszczenie sprawozdania) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) (Sprawozdanie z alternatyw dla badań na zwierzętach) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) (Streszczenie sprawozdania) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals (Wyniki badana – analiza badań wyższego poziomu przedłożonych bez propozycji przeprowadzenia badań) [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) (Sprawozdanie z alternatyw dla badań na zwierzętach) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) (Streszczenie sprawozdania) [PDF] [EN]

 

Sprawozdania dotyczace funkcjonowania rozporzadzenia REACH

Zgodnie z art. 117 ust. 2 rozporzadzenia REACH, agencja, co piec lat, przedklada Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczace funkcjonowania rozporzadzenia REACH. Agencja wlacza do tego typu sprawozdan „informacje o wspólnym przedkladaniu informacji przez rejestrujacych zgodnie z art. 11 oraz przeglad wyjasnien przedstawionych w zwiazku z przedkladaniem informacji osobno".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Sprawozdania na temat stosowania rozporządzenia PIC

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia PIC co trzy lata ECHA przedstawia Komisji Europejskiej sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia..

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)