Niezależność

Niezależność i przejrzystość przy podejmowaniu decyzji są dla Agencji niezwykle ważne. Prace i decyzje ECHA mają istotne znaczenie dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, a ponadto mogą wywierać znaczący wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem, aby przy podejmowaniu decyzji ECHA działała w sposób przejrzysty i niezależny, oraz podejmowała bezstronne decyzje oparte na naukowych podstawach.

Niezależność zapewnia się dzięki istniejącym przejrzystym deklaracjom o braku konfliktu interesów, a także poprzez podejmowanie działań w celu dopilnowania, aby żadne interesy nie mogły wpływać na podejmowanie decyzji w Agencji. W rzeczywistości oznacza to utrzymywanie delikatnej równowagi pomiędzy dysponowaniem pracownikami z wiedzą fachową i doświadczeniem a bezwzględnym unikaniem ewentualnych konfliktów interesów. Zgodnie z polityką ECHA, konflikt interesów mógłby powstać w przypadku, gdyby bezstronność i obiektywność decyzji zostały naruszone (lub mogły być postrzegane jako naruszone) przez reprezentującą jakikolwiek interes osobę pracującą w Agencji lub z nią współpracującą.

W praktyce zatem każda osoba pracująca w ECHA lub z nią współpracująca składa coroczną deklarację o braku konfliktu interesów (są one także aktualizowane w razie zmiany sytuacji). Każda osoba, która zadeklarowała reprezentowanie jakiegokolwiek interesu w zakresie danego zagadnienia, nie będzie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ani wydawaniu opinii w przedmiotowej sprawie.

W Agencji istnieje także komitet doradczy ds. konfliktów interesów, który wspiera dyrektora wykonawczego Agencji w zapewnianiu niezależności przy podejmowaniu decyzji.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką ECHA w sprawie przeciwdziałania potencjalnym konfliktom interesów.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)