Dostęp do dokumentów

ECHA udostępnia na swojej stronie internetowej wiele kluczowych dokumentów dotyczących Agencji oraz procesów realizowanych w ramach REACH.

Dostęp do dokumentów regulują następujące zasady i przepisy prawne:

Wspomniane rozporządzenie określa ogólne zasady oraz ograniczenia dotyczące takiego dostępu zgodnie z art. 255 ust. 2 Traktatu WE, przy czym zastosowano je w odniesieniu do dokumentów będących w posiadaniu ECHA – art. 118 ust. 1 rozporządzenia REACH.

Należy zwrócić uwagę, że wniosek o dostęp do dokumentów może być objęty wyjątkami przewidzianymi w   art. 4 i 9 rozporządzenia 1049/2001.
 
Z podanego poniżej formularza, adresu lub numeru faksu należy skorzystać także w przypadku wniosków o dostęp do informacji dotyczących środowiska będących w posiadaniu ECHA na mocy rozporządzenia (WE) nr 1367/2006. Wspomniane rozporządzenie dotyczy stosowania przepisów Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w odniesieniu do instytucji i organów Wspólnoty.

Wnioski o dokumenty można przedkładać:

  • wypełniając formularz wniosku o dokument
  • wysyłając list na adres:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • wysyłając faks na numer: + 358 9 6861 8940

 

Aby Twój wniosek mógł zostać przetworzony, proszę podać imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj i numer telefonu.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)