REACH-IT

REACH-IT is het centrale IT-systeem dat door de industrie, bevoegde instanties van de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen wordt gebruikt om op een veilige manier gegevens en dossiers in te dienen, te verwerken en te beheren. Deze drie partijen hebben elk toegang tot specifieke functies van REACH-IT, die ze kunnen gebruiken om aan hun verplichtingen uit hoofde van de REACH- en de CLP-verordening te voldoen. REACH-IT biedt tevens een beveiligd kanaal voor communicatie tussen deze partijen, zodat ze de verwerking en evaluatie van gegevens en dossiers gemakkelijker kunnen coördineren.