REACH-IT

REACH-IT is het centrale IT-systeem dat door de industrie, bevoegde instanties van de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen wordt gebruikt om op een veilige manier gegevens en dossiers in te dienen, te verwerken en te beheren. Deze drie partijen hebben elk toegang tot specifieke functies van REACH-IT, die ze kunnen gebruiken om aan hun verplichtingen uit hoofde van de REACH- en de CLP-verordening te voldoen. REACH-IT biedt tevens een beveiligd kanaal voor communicatie tussen deze partijen, zodat ze de verwerking en evaluatie van gegevens en dossiers gemakkelijker kunnen coördineren.

 

Registratieproces

Dit is een overzicht van het registratieproces van uw stof bij ECHA. Er wordt een overzicht wordt gegeven, beginnend met een informatieverzoek. Dit is de eerste stap is die u moet nemen om een stof te registreren. Ook wordt uitleg gegeven over de procedure voor gezamenlijke indieningen die gevolgd moet worden wanneer een stof door meer dan één bedrijf wordt vervaardigd of ingevoerd. U vindt hier tevens een algemene beschrijving van hoe u uw registratiedossier opstelt in IUCLID en hoe u dit dossier indient met behulp van REACH-IT. Daarnaast leest u hoe u een registratienummer voor een aangemelde stof (ook NONS genoemd) kunt opvragen via REACH-IT.


Een informatieverzoek opstellen en indienen

Een inleiding waarin wordt uitgelegd wanneer u een informatieverzoek moet indienen. Er wordt beschreven hoe u een informatieverzoeksdossier opstelt met behulp van IUCLID en hoe u dit dossier via REACH-IT indient bij ECHA. (Zie ook de handleiding voor het opstellen van een informatieverzoeksdossier).


Een gezamenlijke indiening opstellen en doorgeven

Beknopte uitleg over wanneer een gezamenlijke indiening vereist is en instructies voor de indiening ervan.


Uw stof registreren

Een beknopte beschrijving van hoe u uw registratiedossier opstelt en via REACH-IT indient bij ECHA. (Zie ook de handleiding voor het opstellen van registratie- en PPORD-dossiers).


Een registratienummer voor NONS opvragen

Hier wordt uitgelegd hoe u een registratienummer voor aangemelde stoffen (ook NONS genoemd) kunt opvragen via REACH-IT en welke gegevens ECHA nodig heeft om u een registratienummer te verlenen. U vindt een link naar de contactlijst van de toepasselijke bevoegde instanties in de lidstaten en aangewezen nationale instanties.

 

Een autorisatie aanvragen

Beknopte stapsgewijze uitleg over het indienen van een gezamenlijke of individuele autorisatieaanvraag. U wordt begeleid bij het aanmelden in REACH-IT, het opstellen van uw IUCLID-dossier en het indienen van uw dossier via REACH-IT. (Zie ook de handleiding voor het opstellen van een autorisatieaanvraag).

 

 

Een PPORD-kennisgeving opstellen en indienen

Een beknopte beschrijving van hoe u een PPORD-kennisgeving opstelt en indient bij ECHA en hoe u een PPORD-verlenging kunt aanvragen(Zie ook de handleiding voor registratie en PPORD-dossiers).

 

 

Kennisgeving doen van stoffen in voorwerpen

Beknopte uitleg over hoe u kennisgevingen indient bij ECHA in het geval een vervaardigd of ingevoerd voorwerp stoffen uit de kandidaatslijst bevat. In plaats van REACH-IT kunt u hiervoor een webformulier gebruiken. U vindt hier een directe link en een online handleiding. (Zie ook de handleiding voor het aanmelden van een stof in voorwerpen).

 

 

Indienen van kennisgevingen door downstreamgebruikers over toegelaten gebruik

Een korte gids voor het indienen van een kennisgeving door downstreamgebruikers voor stoffen op de autorisatielijst waarvoor hogerop in de toeleveringsketen een autorisatie is verleend. De link naar het webformulier voor indiening is via deze webpagina beschikbaar.

 

Indienen van een downstreamgebruikersrapport voor niet-ondersteund gebruik

Een korte stapsgewijze gids voor het indienen van een downstreamgebruikersrapport voor gebruik dat niet door de blootstellingsscenario's van de toeleverancier wordt ondersteund, aan de hand van het onlinewebformulier of REACH-IT. Het webformulier is beschikbaar via deze webpagina, samen met een onlinehandleiding. (Zie ook de handleiding voor het opstellen van een downstreamgebruikersrapport).

 

Indienen van een downstreamgebruikersrapport voor verschillen in indeling

Een korte stapsgewijze gids voor het indienen van een downstreamgebruikersrapport via REACH-IT als de indeling van een stof door een downstreamgebruiker verschilt van de indeling door zijn toeleveranciers. (Zie ook Handleiding voor het indienen van gegevens 21: Met behulp van IUCLID 5 een downstreamgebruikersrapport opstellen en indienen).

 

Een C&L-kennisgeving indienen en bijwerken

Een korte stapsgewijze handleiding voor het opstellen van een kennisgeving van indeling en etikettering (Classification and Labelling - C&L) met behulp van een onlinedossier in IUCLID of REACH-IT.  (Zie ook de handleiding voor het opstellen van een kennisgeving van indeling en etikettering)

 

Verzoeken om een alternatieve chemische naam bij mengsels

Een korte beschrijving van hoe u een verzoek kunt opstellen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam bij mengsels en wat er na uw verzoek gebeurt. U vindt hier een directe link naar het webformulier waarmee u uw verzoek kunt indienen.  (Zie ook de handleiding voor het indienen van een verzoek voor het gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in een mengsel).

 

 

Opstellen en indienen van een CLH-dossier

Een korte stapsgewijze gids over het opstellen en indienen van een dossier voor geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH-dossier). Er is een rechtstreekse link naar het webformulier voor het indienen van het CLH-dossier, alsook een link naar het rapportageformaat voor CLH en naar relevante richtsnoeren.