Verzoek om een alternatieve chemische naam in mengsels

 

In de EU gevestigde fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers kunnen bij ECHA een verzoek indienen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam. Het is niet mogelijk een “derde vertegenwoordiger” of “enige vertegenwoordiger” aan te wijzen om een verzoek in te dienen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam in (een) mengsel(s).

U moet uw verzoek opstellen met de nieuwste versie van IUCLID en indienen via REACH-IT.

De ECHA-handleiding “How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture” (Een verzoek voor het gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in een mengsel opstellen) bevat verdere instructies voor het opstellen en indienen van het verzoek.

Verzoeken voor het gebruik van een alternatieve chemische naam, met inbegrip van de mengsels waarop deze betrekking hebben, kunnen niet worden bijgewerkt nadat ze bij ECHA zijn ingediend, tenzij ECHA daar specifiek om verzoekt. Zorg er altijd voor dat u alle relevante mengsels vermeldt waarvoor de alternatieve chemische naam moet worden gebruikt. Eventuele latere verzoeken voor het gebruik van de alternatieve chemische naam in andere mengsels zijn nieuwe verzoeken, waarvoor ECHA opnieuw een vergoeding in rekening brengt.

Een verzoek opstellen

1. Maak uw account aan in REACH-IT als u nog geen account hebt.

2. Maak een dossier voor een verzoek om een alternatieve chemische naam aan in IUCLID.

De volgende informatie moet in het dossier worden opgenomen:

  • de identiteit van de indiener van het verzoek;
  • de voorgestelde alternatieve chemische naam;
  • de identiteit en samenstelling van de stof;
  • informatie over de indeling en etikettering van de stof;
  • de handelsnaam/-namen van de mengsel(s) die de stof bevat(ten) waarvoor om een alternatieve chemische naam wordt verzocht;
  • het veiligheidsinformatieblad van de stof waarvoor om een alternatieve chemische naam wordt verzocht;
  • het veiligheidsinformatieblad van de mengsels die de stof bevatten;
  • een motivering waaruit blijkt dat de indiener van het verzoek een commercieel belang bij niet-openbaarmaking van de daadwerkelijke naam van de stof heeft dat bescherming verdient; en
  • een motivering waaruit blijkt dat met het gebruik van de alternatieve chemische naam wordt voldaan aan de eis om voldoende informatie te verstrekken opdat de nodige voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid kunnen worden genomen en aan de eis dat de risico’s die uit de verwerking van het mengsel voortvloeien, kunnen worden beheerst.

De voorgestelde alternatieve chemische naam kan een naam zijn waaruit de belangrijkste functionele groepen van de stof duidelijk worden, of een andere aanduiding.

Tip: het is aan te raden bij het bepalen van de alternatieve naam de “Richtsnoeren voor het vaststellen van alternatieve benamingen” te gebruiken (bijlage VI, deel B, bij de richtlijn gevaarlijke preparaten).

Zie voor meer informatie over het opstellen van het dossier de handleiding “How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture”.

3. Dien het IUCLID-dossier en de vereiste bijlagen in via REACH-IT.

Neem contact op met de helpdesk van ECHA als u geen bevestigingsbericht ontvangt nadat u het verzoek hebt ingediend.

Verdere afhandeling

Nadat het verzoek is ontvangen, voert ECHA een viruscontrole en een controle op de bedrijfsregels uit om te verifiëren dat het dossier volledig is en kan worden verwerkt.

Als het dossier slaagt voor de controle op de bedrijfsregels, stuurt ECHA u een factuur. Wanneer ECHA de betaling heeft ontvangen, wordt binnen zes weken een besluit over het verzoek tot gebruik van een alternatieve naam aan u meegedeeld.

Als ECHA het verzoek tot gebruik van een alternatieve chemische naam niet honoreert, of als ECHA later zijn goedkeuring voor het gebruik van de alternatieve chemische naam wijzigt of intrekt, kan om herziening van het besluit worden verzocht. Het verzoek tot herziening moet binnen twee maanden na ontvangst van het besluit worden ingediend met behulp van een specifiek webformulier.

Let op: ECHA stuurt altijd alle communicatie met betrekking tot het verzoek, inclusief het besluit, via het REACH-IT-systeem rechtstreeks naar de verzoeker.

Dien een verzoek in tot herziening van een besluit over het gebruik van een alternatieve chemische naam