Registratieproces

Fabrikanten en importeurs die stoffen vervaardigen of invoeren in hoeveelheden van één ton of meer per jaar, moeten informatie over de eigenschappen van die stoffen verzamelen en aan ECHA doorgeven door middel van een registratiedossier. De eerste stap voor de registratie van een stof bij het ECHA is het indienen van een informatieverzoeksdossier. Na een succesvol onderzoek moet u een registratiedossier opstellen en indienen bij ECHA, hetzij gezamenlijk of individueel. Een registratie moet deel uitmaken van een gezamenlijke indiening wanneer dezelfde stof door meer dan één bedrijf wordt vervaardigd of in de handel wordt gebracht. Nadere informatie over het registreren van uw stof, hetzij individueel of gezamenlijk, vindt u op deze pagina.

Als u een erkend kennisgevingsnummer op grond van Richtlijn 67/548/EEG (ook NONS genoemd) hebt, kunt u hieronder lezen hoe u uw REACH-registratienummer kunt claimen zonder een registratiedossier in te dienen bij ECHA.

 

Een informatieverzoek opstellen en indienen

U bent verplicht om voorafgaand aan registratie een informatieverzoek op te stellen en in te dienen bij ECHA voor 1) alle niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen en 2) geleidelijk geïntegreerde stoffen die niet gepreregistreerd zijn. De verzoeksprocedure moet plaatsvinden voordat de stof wordt vervaardigd of in de handel wordt gebracht.

U moet ECHA ook laten weten welke aanvullende informatie u nodig hebt voor het bijwerken van uw registratie naar aanleiding van een verhoging van de hoeveelheidsklasse.

Na de beoordeling van een verzoek, helpt ECHA contact tot stand te brengen tussen u en de eerdere en/of potentiële registranten om gegevensdeling en gezamenlijke indiening mogelijk te maken.

 

Een verzoeksdossier opstellen met IUCLID 

 1. Maak het dossier aan met de meest recente versie van IUCLID.
 2. Gebruik de Validatieassistent-plug-in van IUCLID om te kijken of er informatie ontbreekt en controleer van tevoren bepaalde 'bedrijfsregels'.
 3. Dien uw verzoeksdossier in via REACH-IT.

Zie voor meer informatie handleiding voor het opstellen van een verzoeksdossier.

 

Een gezamenlijke indiening opstellen en indienen

Aan een gezamenlijke indiening wordt deelgenomen door twee of meer potentiële registranten die dezelfde stof vervaardigen of in de handel brengen. Als voorbereiding op een gezamenlijke indiening moeten potentiële registranten een informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) vormen om gegevens over de intrinsieke eigenschappen van de stof die ze gezamenlijk bij ECHA zullen indienen uit te wisselen en het zo mogelijk eens te worden over de indeling en etikettering van de stof.

Het is aan de potentiële registranten om een hoofdregistrant aan te wijzen, die hun registratie ruim voor de uiterste termijn moet indienen. Deelnemers aan dezelfde gezamenlijke indiening moeten ook een eigen registratie indienen, maar pas nadat het dossier van de hoofdregistrant tijdens het indieningsproces de stap van verificatie van de bedrijfsregels in REACH-IT heeft doorlopen.

Wanneer ECHA het dossier van de hoofdregistrant volledig heeft verwerkt en de betaling van de verschuldigde registratievergoeding heeft bevestigd, ontvangt de hoofdregistrant een registratienummer. Mederegistranten ontvangen hun registratienummer wanneer hun deelnemersdossier door ECHA als volledig wordt beschouwd.

 

 

Uw stof registreren

Potentiële registranten van stoffen (in hoeveelheden van één ton of meer per jaar) zijn verplicht een registratiedossier op te stellen en in te dienen bij ECHA. Denk eraan dat u uw registratiedossiers moet bijwerken wanneer er relevante informatie beschikbaar komt voor uw bedrijf.

Een dossier kan met behulp van de meest recente versie van IUCLID worden opgesteld en via REACH-IT worden ingediend. Als u echter deelneemt aan een gezamenlijke indiening (en u bent niet de hoofdregistrant) kunt u uw registratie rechtstreeks online opstellen in REACH-IT.

Een dossier opstellen en indienen

 1. Lees de handleiding over het opstellen van registratie- en PPORD-dossiers.
 2. Voer de vereiste informatie in IUCLID in om uw stofgegevensverzameling compleet te maken.
 3. U kunt de Chesar-tool gebruiken om uw beoordeling van de chemische veiligheid uit te voeren en uw chemischeveiligheidsrapport (CSR) op te stellen, indien van toepassing.
 4. Als uw stofgegevensverzameling compleet is, maakt u het definitieve registratiedossier aan volgens de stappen van de dossierwizard in IUCLID.
 5. Gebruik de validatieassistent-plug-in van IUCLID om te kijken of er informatie ontbreekt en controleer van tevoren bepaalde 'bedrijfsregels'.
 6. Gebruik de verspreidingsplug-in van IUCLID om te zien welke informatie uit uw dossier door ECHA zal worden gepubliceerd.
 7. Met de IUCLID-plug-in voor berekening van tarieven kunt u een schatting van het tarief voor uw registratie verkrijgen.
 8. Exporteer het dossier uit IUCLID en dien het in via REACH-IT.

 

Een registratienummer voor NONS opvragen

Voor een stof met een erkend kennisgevingsnummer op grond van Richtlijn 67/548/EEG (ook NONS genoemd) kan een REACH-registratienummer worden geclaimd.

Om dit registratienummer te krijgen moet u zich eerst aanmelden in REACH-IT met het juiste REACH-IT-account, d.w.z. als binnenlandse fabrikant, importeur of enige vertegenwoordiger (in Richtlijn 67/548/EEG 'sole representative' genoemd). ECHA kent dan aan alle kennisgevingen een registratienummer toe en verstrekt dit nummer via REACH-IT als de eigenaar van de kennisgeving hierom verzoekt.

Een registratienummer opvragen voor een aangemelde stof

In de REACH-IT-module wordt het volgende van u gevraagd:

 • Kennisgevingsnummer en ELINCS-nummer van de aangemelde stof
 • Naam, plaats en land van de kennisgever, precies zoals opgegeven in de kennisgeving (rubriek 0.2.10 van het Summary Notification Interchange Format (SNIF)-bestand)
 • Indien van toepassing: persoonlijke brieven of contracten van de niet-EU-fabrikant die u vertegenwoordigt, waarin deze verklaart dat u bent aangewezen als zijn enige vertegenwoordiger voor de aangemelde stof onder REACH. De brieven moeten in een van de EU-talen zijn opgesteld en in PDF-formaat worden aangeleverd.
 • Indien van toepassing: een brief of contract van de vorige enige vertegenwoordiger onder Richtlijn 67/548/EEG, waarin deze verklaart niet langer als enige vertegenwoordiger te zullen optreden en ermee akkoord te gaan zijn taken over te dragen aan u als de nieuw aangestelde enige vertegenwoordiger voor de aangemelde stof onder REACH. De brieven moeten in een van de EU-talen zijn opgesteld en in PDF-formaat worden aangeleverd.

Let op: Indien de gegevens die u hebt opgegeven in REACH-IT overeenkomen met die van de kennisgeving, zal REACH-IT het registratienummer automatisch verstrekken. Als de gegevens niet overeenkomen, zal REACH-IT geen registratienummer verlenen en moet de kennisgever contact opnemen met de geëigende bevoegde instantie van de lidstaat de situatie op te helderen.